BiH: Every Minute Counts!/BiH: Svaki minut je važan!

18/01/2022, BiH – United Women Foundation from Banja Luka, Bosnia and Herzegovina joined the regional action on 17th January 2022, and together with women activists from over 40 women’s organizations from Bosnia and Herzegovina, Serbia, and Montenegro called public institutions that are responsible for prevention and combating all forms of violence against women and girls …

Read more BiH: Every Minute Counts!/BiH: Svaki minut je važan!

GREVIO conducts evaluation visit to Bosnia and Herzegovina/GREVIO u evaluacijskoj posjeti Bosni i Hercegovini

26 October 2021 – Delegation of the GREVIO Expert Group that monitors implementation of the Council of Europe Convention on Prevention and Combating Violence against Women and Domestic Violence (Istanbul Convention) are in the first evaluation visit to the Bosnia and Herzegovina. Meetings with the women and men representatives of the authorized ministries, public institutions, …

Read more GREVIO conducts evaluation visit to Bosnia and Herzegovina/GREVIO u evaluacijskoj posjeti Bosni i Hercegovini

B&H: Weak Progress in Judicial Protection of Women from Violence/BiH: Ograničen napredak u sudskoj zaštiti žena od nasilja

29 January, 2020 – During 2019, the Foundation “United Women” Banja Luka conducted new cycle of monitoring judicial proceedings for criminal and minor offence cases of sexual and gender based violence against women and children of both sexes in the Republika Srpska. As a part of this process, qualitative analysis of five (5) verdicts for …

Read more B&H: Weak Progress in Judicial Protection of Women from Violence/BiH: Ograničen napredak u sudskoj zaštiti žena od nasilja

Trajnim mbi strategjitë kombëtare kundër dhunës në familje bazuar në Konventën e Stambollit / Training on national strategies against domestic violence based on the Istanbul Convention

06-08 Gusht 2019 Prevalle .  Vazhdon cikli i tretë i trajnimeve për Konventën e Stambollit i cili përqendrohet në qasjen e grave në pronë dhe shërbime cilësore për viktimat e dhunës me bazë gjinore dhe dhunës në familje me pjesëmarrës nga shoqëria civile dhe institucione nga komunat  Kosovës. Trajnim tre-ditor në Prevall mbi strategjitë kombëtare …

Read more Trajnim mbi strategjitë kombëtare kundër dhunës në familje bazuar në Konventën e Stambollit / Training on national strategies against domestic violence based on the Istanbul Convention

GREVIO Komitesi’ne seçilecek uzmanlar bağımsız ve tarafsız olmalıdır! – The experts chosen to GREVIO should be independent and impartial!

İstanbul Sözleşmesi Türkiye İzleme Platformu, 109 bağımsız kadın ve LGBTİ+ örgütünün imzasıyla hazırlanan çağrı metnini İstanbul Sözleşmesi Taraflar Komitesi üyelerine gönderdi. Platform, “GREVIO Komitesi’ne seçilecek uzmanlar bağımsız ve tarafsız olmalıdır!” başlıklı çağrı metninde GREVIO komitesinin 10 yeni üyesinin seçileceği 1 Nisan 2019’da yapılacak toplantıda üye seçiminde tarafsızlık ve bağımsızlık ilkelerine özen gösterilmesini talep etti. Çağrı, İstanbul …

Read more GREVIO Komitesi’ne seçilecek uzmanlar bağımsız ve tarafsız olmalıdır! – The experts chosen to GREVIO should be independent and impartial!

B&H: Initiative for amendments of the RS Law on Protection from Domestic Violence – BiH: Inicijativa za dopune Zakona o zaštiti od nasilja u porodici Republike Srpske

6 February 2019 – Following the news that the Ministry of Family, Youth, and Sport will initiate changes and amendments of the RS Law on Protection from Domestic Violence during the first 100 days of the Republic of Srpska Government, the Foundation United Women submitted the initiative for improving assistance and support provided to women …

Read more B&H: Initiative for amendments of the RS Law on Protection from Domestic Violence – BiH: Inicijativa za dopune Zakona o zaštiti od nasilja u porodici Republike Srpske

Misioni i OSBE-së filloi raportin “Strehimoret për Viktimat e Dhunës në Familje në Kosovë” /OSCE Mission launched the report “Shelters for Victims of Domestic Violence in Kosovo.”

Prishtine, 17.01.2019  Misioni i OSBE-së filloi raportin “Strehimoret për Viktimat e Dhunës në Familje në Kosovë”. Raporti analizon kuadrin ligjor dhe institucional që rregullon tetë strehëzat për viktimat e dhunës në familje, skemën aktuale të financimit, zhvillimin e stafit, shërbimet që u ofrojnë viktimave dhe mekanizmave komunalë për mbrojtjen nga dhuna në familje. Ajo identifikon …

Read more Misioni i OSBE-së filloi raportin “Strehimoret për Viktimat e Dhunës në Familje në Kosovë” /OSCE Mission launched the report “Shelters for Victims of Domestic Violence in Kosovo.”