GREVIO conducts evaluation visit to Bosnia and Herzegovina/GREVIO u evaluacijskoj posjeti Bosni i Hercegovini

26 October 2021 – Delegation of the GREVIO Expert Group that monitors implementation of the Council of Europe Convention on Prevention and Combating Violence against Women and Domestic Violence (Istanbul Convention) are in the first evaluation visit to the Bosnia and Herzegovina. Meetings with the women and men representatives of the authorized ministries, public institutions, nongovernmental organizations are organized throughout the country to collect additional information on implementation of the Istanbul Convention, ratified by the Bosnia and Herzegovina in 2013.
During the evaluation process, the GREVIO delegation visited the United Women Foundation in Banja Luka, to discuss provision of specialized services of assistance and support to women and children survivors of violence, procedures used by the authorized public institutions to ensure protection of women exposed to violence, and challenges encountered in the process of implementing the obligatory standards from the Istanbul Convention.
Bosnia and Herzegovina prepared the first official report on implementation of the Istanbul Convention, and submitted it to GREVIO in February 2020. Women’s and human rights civil society organizations also contributed with providing the alternative data on various forms of violence against women and domestic violence and state response through written contributions and follow up communication with GREVIO.
Based on the provisional timetable for the first (baseline) evaluation procedure, it is expected for the first evaluation report of GREVIO to authorities of the Bosnia and Herzegovina to be available in June 2022.
—————————————————
26. oktobar 2021.g. – Delegacija GREVIO grupe ekspetkinja i eksperata koja prati primjenu Konvencije Savjeta Evrope o sprečavanju i borbi protiv nasilja prema ženama i nasilja u porodici (Istanbulska konvencija) je u prvoj evaluacijskoj posjeti Bosni i Hercegovini. Sastanci sa predstavnicama i predstavnicima nadležnih ministarstava, javnih institucija i nevladinih organizacija su organizovani širom zemlje sa ciljem prikupljanja dodatnih informacija o primjeni Istanbulske konvencije koju je Bosna i Hercegovina ratifikovala 2013.g.
Tokom evaluacijske posjete, delegacija GREVIO je posjetila Fondaciju Udružene žene Banja Luka kako bi razgovarale/i o pružanju specijalizovanih servisa podrške i pomoći ženama i djeci koje/i su preživjele/i nasilje, procedurama koje koriste javne institucije kako bi osigurale zaštitu žena koje su izložene nasilju i izazova u procesu primjene obavezujućih standarda iz Istanbulske konvencije.
Bosna i Hercegovina je pripremila prvi zvanični izvještaj o primjeni Istanbulske konvencije i dostavila ga GREVIO u februaru 2020.g. Organizacije civilnog društva u oblasti zaštite ženskih ljudskih prava su takođe doprinijele procesu kroz pružanje alternativnih podataka o različitim oblicima nasilja prema ženama i nasilja u porodici i odgovoru vladinih institucija kroz pismene podneske i naknadnu komunikaciju sa GREVIO.
Na osnovu privremenog rasporeda za prvu (osnovnu) evaluacijsku proceduru, očekuje se da će prvi evaluacijski izvještaj GREVIO vladinim institucijama Bosne i Hercegovine biti dostupan u junu 2022.g.

CSSP Civil Society Strengthening PlatformGDPR Cookie Consent with Real Cookie Banner