Challenges and gaps faced by Albanian municipalities in efficiently addressing cases of domestic and gender-based violence – Sfidat dhe mangësitë me të cilat ballafaqohen bashkitë shqiptare në trajtimin e duhur të rasteve të dhunës në familje dhe asaj me bazë gjinore

Since 2017, Gender Alliance for Development Centre (GADC) and Albanian Women Empowerment Network (AWEN) have been working to identify challenges and gaps faced by Albanian municipalities in efficiently addressing cases of domestic and gender-based violence. Both organizations are leading a civil society monitoring process of one of the four objectives of the Albanian National Strategy …

Read more Challenges and gaps faced by Albanian municipalities in efficiently addressing cases of domestic and gender-based violence – Sfidat dhe mangësitë me të cilat ballafaqohen bashkitë shqiptare në trajtimin e duhur të rasteve të dhunës në familje dhe asaj me bazë gjinore