BiH: Changes of the RS Draft Family Law Toward Protection of Victims of ViolenceBiH/BiH: Izmjene nacrta Porodičnog zakona RS u cilju zaštite žrtava nasilja

23 June 2022 – United Women Foundation submitted the initiative for changing the Draft Family Law of Republic of Srpska, which is currently in the procedure in front of the women and men parliamentarians in the RS National Assembly. Milan Petković, Vice President of RS National Assembly supported the initiative, and on 21 June 2022 women representatives of the United Women Foundation meet him in RS Parliament to discuss proposed changes.

Current RS Family Law regulates mandatory reconciliation procedure in case of divorce of spouses who have minor children. New Draft Law tends to limit this procedure in case that members of the family were exposed to domestic violence. United Women Foundation advocates for Draft RS Family Law to recognize that reconciliation procedure should not be initiated in case of ordered investigation by the prosecutor’s office for acts of violence. Beside criminal offense of domestic violence, the RS Family Law should recognize also other criminal offenses between spouses and against children, such are stalking, endangering security, and sexual violence, which is line with the standards of the Istanbul Convention, ratified by BiH.

According to the long term experience of the United Women Foundation in providing specialized services of support and assistance for women and children survivors of violence, the reconciliation procedure is happening during a period prior to judicial decision for violence, and a woman survivor is the most exposed to repeated and intensified violence in a period when she submits request for divorce, and decides to leave common life with the perpetrator. Initiating investigation by the prosecutor’s office presupposes that the institutions authorized to act in cases of violence have already collected sufficient evidence on violence. United Women Foundation also advocates that RS Family Law recognizes children under guardianship and custody, as the family communities with children of spouses from previous marriages and children under guardianship that can also be exposed to violence are frequent.

The United Women Foundation will continue to monitor process of adoption of a new RS Family Law, and actively contribute to public discussions on its Draft that will be organized in upcoming period. The Initiative sent to the RS National Assembly available here (on local language).

Photo: National Assembly of Republika Srpska

23 juni 2022 – Fondacija Udružene žene je poslanicima/cama u Narodnoj skupštini Republike Srpske uputila inicijativu za izmjenu nacrta novog Porodičnog zakona Republike Srpske koji je trenutno u proceduri pred ovim tijelom. Inicijativu je podržao Milan Petković, potpredsjednik Narodne skupštine Republike Srpske sa kojim su predstavnice Fondacije Udružene žene 21. juna 2022. održale sastanak sa ciljem razgovora o predloženim promjenama.

Važeći Porodični zakon Republike Srpske propisuje obavezan postupak mirenja u procesu razvoda supružnika koji imaju maloljetnu djecu. Novim Zakonom se nastoji ograničiti ovaj postupak u slučaju da su članovi porodice bili izloženi nasilju u porodici. Fondacija Udružene žene se zalaže da u vezi sa ovim postupkom nacrt Porodičnog zakona Republike Srpske prepozna da se postupak mirenja ne sprovodi ukoliko je pokrenuta istraga tužilaštva za nasilje. Pored krivičnog djela nasilja u porodici, Zakon treba da prepozna i druga krivična djela nasilja između supružnika i prema djeci, kao što su proganjanje, ugrožavanje sigurnosti i seksualno nasilje, što je u skladu sa standardima iz Istanbulske konvencije koju je BiH ratifikovala.

Prema dugogodišnjem iskustvu Fondacije Udružene žene Banja Luka u pružanju specijalizovanih servisa podrške i pomoći za žene i djecu koje su preživjele nasilje, postupak mirenja bračnih supružnika se odvija u vremenu prije sudske odluke za nasilje, a žena koja je preživjela nasilje je naizloženija ponavljanju i intenziviranju nasilja u periodu kada podnese zahtjev za razvod braka i odluči da napusti bračnu zajednicu. Pokretanje istrage od strane tužilaštva podrazumjeva da su nadležne institucije koje postupaju u slučajevima nasilja prikupile dovoljno dokaza o nasilju. Fondacija Udružene žene se takođe zalaže da se Porodičnim zakonom Republike Srpske prepoznaju i djeca pod starateljstvom ili hraniteljstvom, jer su česte porodične zajednice u kojima pored zajedničke djece supružnika koji su u postupku razvoda imamo i djecu supružnika iz predhodnih brakova koja su takođe mogla biti izložena nasilju kao i djecu pod hraniteljstvom.

Fondacija Udružene žene će nastaviti pratiti proces usvajanja novog Porodičnog zakona Republike Srpske i aktivno učestvovati u javnim raspravama o njegovom nacrtu koje će usljediti u narednom periodu. Inicijativa upućena u Narodnu skupštinu Republike Srpske dostupna ovdje.

 

CSSP Civil Society Strengthening PlatformGDPR Cookie Consent with Real Cookie Banner