Misioni i OSBE-së filloi raportin “Strehimoret për Viktimat e Dhunës në Familje në Kosovë” /OSCE Mission launched the report “Shelters for Victims of Domestic Violence in Kosovo.”

Prishtine, 17.01.2019  Misioni i OSBE-së filloi raportin “Strehimoret për Viktimat e Dhunës në Familje në Kosovë”. Raporti analizon kuadrin ligjor dhe institucional që rregullon tetë strehëzat për viktimat e dhunës në familje, skemën aktuale të financimit, zhvillimin e stafit, shërbimet që u ofrojnë viktimave dhe mekanizmave komunalë për mbrojtjen nga dhuna në familje. Ajo identifikon …

Read more Misioni i OSBE-së filloi raportin “Strehimoret për Viktimat e Dhunës në Familje në Kosovë” /OSCE Mission launched the report “Shelters for Victims of Domestic Violence in Kosovo.”

B&H: Judicial Monitoring for Improving Access to Justice for Women and Children Survivors of Violence/BiH: Praćenje sudskih postupaka za unaprijeđenje pristupa pravdi za žene i djecu koji su preživjeli nasilje

22 January 2019 – Foundation United Women Banja Luka is starting with new cycle of monitoring criminal and minor offence proceedings in basic and district courts of the Republic of Srpska, B&H with objective to identify judicial practice in cases of gender based violence against women and children. The monitoring will target nine (9) courts …

Read more B&H: Judicial Monitoring for Improving Access to Justice for Women and Children Survivors of Violence/BiH: Praćenje sudskih postupaka za unaprijeđenje pristupa pravdi za žene i djecu koji su preživjeli nasilje

Raporti hulumtues ”Qasja në Drejtësi për Viktimat e Dhunës në Bazë Gjinore në Kosovë”

Në kuadër të 16 Ditëve të Aktivizmit, me 3 dhjetor 2018 , në Bibliotekën Kombëtare në Prishtinë, Instituti Kosovar për Kërkime dhe Zhvillime të Politikave (KIPRED), Grupit për Studime Juridike dhe Politike (GLPS) dhe Qendra për Art dhe Komunitet Artpolis, publikuan raportin hulumtues Qasja në Drejtësi për Viktimat e Dhunës në Bazë Gjinore në Kosovë: …

Read more Raporti hulumtues ”Qasja në Drejtësi për Viktimat e Dhunës në Bazë Gjinore në Kosovë”

Turkish Women’s Union organized a meeting on GREVIO’s Evaluation Report on Turkey – Türk Kadınlar Birliği tarafından GREVIO Türkiye Raporu tanıtım toplantısı düzenlendi

A meeting was organized by the Turkish Women’s Union on December 18th to present and discuss GREVIO’s Evaluation Report on Turkey. Representatives of women’s organizations, gender and women’s studies departments of universities and Union of Turkish Bar Associations were among the participants. Turkish translation of the report was shared with the participants. Feride Acar, President …

Read more Turkish Women’s Union organized a meeting on GREVIO’s Evaluation Report on Turkey – Türk Kadınlar Birliği tarafından GREVIO Türkiye Raporu tanıtım toplantısı düzenlendi

GREVIO’s Evaluation Report on Turkey is published – GREVIO Türkiye Değerlendirme Raporu’nu yayınladı

GREVIO published its first evaluation report on Turkey on 15 October 2018. The report states that the lack of a systematic and thorough assessment of the policies, and the authorities’ increasing emphasis on women’s traditional roles and stereotypes are factors undermining positive efforts. The report expresses concern about impunity, and also points to women’s underreporting of …

Read more GREVIO’s Evaluation Report on Turkey is published – GREVIO Türkiye Değerlendirme Raporu’nu yayınladı

Bosnia and Herzegovina: Toolkit for Monitoring Implementation of the Istanbul Convention/Bosna i Hercegovina: Priručnik za praćenje primjene Istanbulske konvencije

10 October 2018 – The Foundation United Women Banja Luka and Citizens’ Association Medica Zenica facilitated preparation of the Toolkit for Monitoring Implementation of the CoE Convention on Prevention and Combating Violence Against Women and Domestic Violence (Istanbul Convention).

Read more Bosnia and Herzegovina: Toolkit for Monitoring Implementation of the Istanbul Convention/Bosna i Hercegovina: Priručnik za praćenje primjene Istanbulske konvencije

Harmonization of country legislation with the Istanbul Convention – Harmonizimi i legjislacionit vendas me Konventën e Stambollit

In Albania, the current situation of domestic violence continues to be problematic, figures are alarming considering that the level of reporting violence is still low and the real incidence is very high. Year after year we see an increase in the number of denouncements, thanks to the great information and awareness work that has been …

Read more Harmonization of country legislation with the Istanbul Convention – Harmonizimi i legjislacionit vendas me Konventën e Stambollit

CSSP Civil Society Strengthening PlatformGDPR Cookie Consent with Real Cookie Banner