Trajnim mbi strategjitë kombëtare kundër dhunës në familje bazuar në Konventën e Stambollit / Training on national strategies against domestic violence based on the Istanbul Convention

06-08 Gusht 2019 Prevalle .  Vazhdon cikli i tretë i trajnimeve për Konventën e Stambollit i cili përqendrohet në qasjen e grave në pronë dhe shërbime cilësore për viktimat e dhunës me bazë gjinore dhe dhunës në familje me pjesëmarrës nga shoqëria civile dhe institucione nga komunat  Kosovës.

Trajnim tre-ditor në Prevall mbi strategjitë kombëtare kundër dhunës në familje bazuar në Konventën e Stambollit. Ky trajnim është i organizuar nga Medica Kosova dhe i mbështetur nga UN Trust fund

 

 

 

06-08 August 2019 Prevalle. The third cycle of trainings for the Istanbul Convention focuses on women’s access to property and quality services for victims of gender-based violence and domestic violence with participants from civil society and institutions from the five municipalities of Kosovo.

Three-day training in Prevall on national strategies against domestic violence based on the Istanbul Convention. This training is organized by Medica Kosova and supported by UN Trust fund

 

 

CSSP Civil Society Strengthening PlatformGDPR Cookie Consent with Real Cookie Banner