BiH: Međunarodni dan porodice u znaku borbe protiv nasilja u porodici/BiH: International Day of Family to Fight Domestic Violence

17 05 2022 – Fondacija Udružene žene je u saradnji sa predstavnicima/cama subjekata zaštite od nasilja u porodici, Gradske uprave Banja Luka i lokalnim partnerskim organizacijama – Fondacija „Lara“ iz Bijeljine, Udruženje građana „Budućnost“ iz Modriče i Udruženje žena „Most“ iz Višegrada – obilježila 15. maj – Međunarodni dan porodice organizovanjem aktivnosti podizanja svijesti građana/ki Banja Luke, Bijeljine, Modriče i Višegrada o pravima žena koje su preživjele nasilje u porodici, sa fokusom na prava usmjerena na zaštitu i podršku kroz nesmetan pristup kvalitetnim uslugama rehabilizacije i integracije.

Aktivistkinje Fondacije Udružene žene i lokalnih partnerskih organizacija su tokom uličnih akcija organizovanih u Banja Luci, Bijeljini, Modriči i Višegradu građanima i građankama dijelile informativne letke i pružale dodatne informacije o pravima žena koje su preživjele nasilje, a koje uključuju pravo na besplatnu pravnu i psihološku podršku, finansijsku pomoć, podršku pri zapošljavanju, korištenje socijalnog stanovanja, podrška osobe od povjerenja tokom cijelog trajanja postupka protiv počinioca nasilja, pravo na punomoćnika/cu koji/a će zastupati njena prava pred sudom i druga prava regulisana zakonom i prepoznata obavezujućim međunarodnim standardima iz Istanbulske konvencije. U okviru ove inicijative, Fondacija Udružene žene je snimila i info video kojim nastoji da informiše žene koje su preživjele nasilje i ohrabri ih da potraže pomoć i podršku.

Aktivnosti su organizovane u okviru regionalnog projekta “Institucionalizacija kvalitetnih usluga za podršku i integraciju preživjelih nasilja” podržanog od strane Austrijske razvojne agencije, na kojem Fondacija Udružene žene učestvuje kao partnerska organizacija Autonomnom ženskom centru iz Beograda, zajedno sa Nacionalnom mrežom za borbu protiv nasilja prema ženama Sjeverne Makedonije, Mrežom žena Kosova, Centrom za ženska prava iz Crne Gore, AWEN i GADC iz Albanije.

17 05 2022 – In cooperation with the women and men representatives of the subjects of protection from domestic violence, City Administration Banja Luka, and local partner organizations – Foundation „Lara“ from Bijeljina, Citizens’ Association „Budućnost“ from Modriča and Women’s Association „Most“ from Višegrad, the Foundation United Women commemorated 15 May – International Day of Family, through organizing awareness rising activities for women and men citizens of Banja Luka, Bijeljina, Modriča and Višegrad to increase visibility of rights of women survivors of domestic violence, with a focus on rights related to protection and support through undisturbed access to rehabilitation and integration.

During street actions held in Banja Luka, Bijeljina, Modriča, and Višegrad, women activists of the Foundation United Women and local partner organizations shared information leaflets to women and men citizens, and provided additional information on rights of women survivors of violence, including the right on free legal and psychological assistance, financial aid, support in the process of employment, using social housing, support of person of trust during entire procedure against perpetrator of violence, the right on legal representative that would represent her right in the court, and other rights regulated by the laws and mandatory international standards of the Istanbul Convention. As a part of this initiative, the Foundation United Women also produced information video aimed to inform women survivors of violence, and encourage them to seek for assistance and support.

Activities were organized as a part of the regional project “Institutionalizing Quality Rehabilitation and Integration Services for Violence Survivors” supported by the Austrian Development Agency, in which the Foundation United Women is participating as a partner organization to the Autonomous Women’s Center from Belgrade (Serbia), together with the Albanian Women’s Empowerment Network (Albania), Gender Alliance for Development Center (Albania), Center for Women’s Rights, (Montenegro), Kosovo Women’s Network (Kosovo), National Network against Violence against Women and Domestic Violence (North Macedonia).

CSSP Civil Society Strengthening PlatformGDPR Cookie Consent with Real Cookie Banner