Bosnia and Herzegovina: Council of Ministers Adopted Concluding Comments and Recommendations of the CEDAW Committee/Bosna i Hercegovina: Savjet ministara usvojio zaključna zapažanja i preporuke CEDAW Komiteta

9 July 2020 – The Council of Ministers of the Bosnia and Herzegovina recently adopted the Information on Concluding Comments on 6th Report of the Bosnia and Herzegovina on Implementation of the Convention on Elimination of All Forms of Discrimination against Women for the Period 2013 – 2016, and recommendations for the institutions of the …

Read more Bosnia and Herzegovina: Council of Ministers Adopted Concluding Comments and Recommendations of the CEDAW Committee/Bosna i Hercegovina: Savjet ministara usvojio zaključna zapažanja i preporuke CEDAW Komiteta

BiH: CEDAW Committee Calls for Comprehensive Reforms toward Improving Women’s Human Rights/CEDAW Komitet poziva na sveobuhvatne reforme u pravcu unapređenja ženskih ljudskih prava

13 November 2019 – CEDAW Committe adopted its concluding observations and recommendations on Sixth Periodical Report of the Bosnia and Herzegovina on implementation of the Convention on Elimination of All Forms of Discrimination Against Women (CEDAW) presented by the delegation of BiH on the 74th CEDAW Committee session held in Geneva on 30 October, 2019. …

Read more BiH: CEDAW Committee Calls for Comprehensive Reforms toward Improving Women’s Human Rights/CEDAW Komitet poziva na sveobuhvatne reforme u pravcu unapređenja ženskih ljudskih prava

Misioni i OSBE-së filloi raportin “Strehimoret për Viktimat e Dhunës në Familje në Kosovë” /OSCE Mission launched the report “Shelters for Victims of Domestic Violence in Kosovo.”

Prishtine, 17.01.2019  Misioni i OSBE-së filloi raportin “Strehimoret për Viktimat e Dhunës në Familje në Kosovë”. Raporti analizon kuadrin ligjor dhe institucional që rregullon tetë strehëzat për viktimat e dhunës në familje, skemën aktuale të financimit, zhvillimin e stafit, shërbimet që u ofrojnë viktimave dhe mekanizmave komunalë për mbrojtjen nga dhuna në familje. Ajo identifikon …

Read more Misioni i OSBE-së filloi raportin “Strehimoret për Viktimat e Dhunës në Familje në Kosovë” /OSCE Mission launched the report “Shelters for Victims of Domestic Violence in Kosovo.”

Capacity Development Workshops for Women Lawyers – Kadın Avukatlar İçin Kapasite Geliştirme Atölyeleri

A total of 60 women lawyers working in the area of combating gender-based violence attended 3 capacity development workshops in Ankara, as part of a joint project of the Foundation for Women’s Solidarity and the Capacity Development Association, titled “Strengthening the Representation of Women subjected to Violence in the Justice Mechanism”. During the 3-day workshops, …

Read more Capacity Development Workshops for Women Lawyers – Kadın Avukatlar İçin Kapasite Geliştirme Atölyeleri

CSSP Civil Society Strengthening PlatformGDPR Cookie Consent with Real Cookie Banner