Misioni i OSBE-së filloi raportin “Strehimoret për Viktimat e Dhunës në Familje në Kosovë” /OSCE Mission launched the report “Shelters for Victims of Domestic Violence in Kosovo.”

Prishtine, 17.01.2019  Misioni i OSBE-së filloi raportin “Strehimoret për Viktimat e Dhunës në Familje në Kosovë”. Raporti analizon kuadrin ligjor dhe institucional që rregullon tetë strehëzat për viktimat e dhunës në familje, skemën aktuale të financimit, zhvillimin e stafit, shërbimet që u ofrojnë viktimave dhe mekanizmave komunalë për mbrojtjen nga dhuna në familje. Ajo identifikon …

Read more Misioni i OSBE-së filloi raportin “Strehimoret për Viktimat e Dhunës në Familje në Kosovë” /OSCE Mission launched the report “Shelters for Victims of Domestic Violence in Kosovo.”

Capacity Development Workshops for Women Lawyers – Kadın Avukatlar İçin Kapasite Geliştirme Atölyeleri

A total of 60 women lawyers working in the area of combating gender-based violence attended 3 capacity development workshops in Ankara, as part of a joint project of the Foundation for Women’s Solidarity and the Capacity Development Association, titled “Strengthening the Representation of Women subjected to Violence in the Justice Mechanism”. During the 3-day workshops, …

Read more Capacity Development Workshops for Women Lawyers – Kadın Avukatlar İçin Kapasite Geliştirme Atölyeleri