BiH: CEDAW Committee Calls for Comprehensive Reforms toward Improving Women’s Human Rights/CEDAW Komitet poziva na sveobuhvatne reforme u pravcu unapređenja ženskih ljudskih prava

13 November 2019 – CEDAW Committe adopted its concluding observations and recommendations on Sixth Periodical Report of the Bosnia and Herzegovina on implementation of the Convention on Elimination of All Forms of Discrimination Against Women (CEDAW) presented by the delegation of BiH on the 74th CEDAW Committee session held in Geneva on 30 October, 2019.

The Foundation United Women Banja Luka is the part of the coalition of 18 civil society organizations from the Bosnia and Herzegovina engaged in protection of women’s human rights that prepared the Alternative Report on CEDAW implementation in BiH. Aleksandra Petrić, the Executive Director of the Foundation was a part of the group of women CSO activists from BiH that presented key issues of discrimination and violation of women’s human rights to the CEDAW Committee during the meetings with NGOs held as a part of the 74th session.

With expressing concerns about the continued high prevalence of gender-based violence against women, including domestic violence, the CEDAW Committee recommended to authorities of the Bosnia and Herzegovina to:

(a) Provide women victims/survivors of gender-based violence, including those belonging to disadvantaged groups, with adequate support and assistance, including free legal aid, access to accessible shelters, medical treatment and psychosocial counselling, and provide financial support to civil society organizations that provide assistance to women victims/survivors of gender-based violence;

(b) Allocate adequate funding to civil society organizations that operate hotlines for victims/survivors of domestic violence to ensure that they operate on a 7/7 24 hour basis and are confidential and accessible for women in all parts of the State party;

(c) Assess the impact of capacity building provided to the judiciary, the police and other law enforcement officers as well as relevant service providers on the strict application of legislation criminalizing all forms of gender-based violence against women and on gender-sensitive investigation and interrogation methods;

(d) Ensure that all forms of gender-based violence against women, including domestic violence, are duly investigated and prosecuted, that perpetrators are adequately punished and that victims have access to appropriate redress, including compensation;

(e) Establish a uniform data collection system on all forms of gender-based violence in the State party, disaggregated by age, ethnicity, disability, type of violence and relationship between perpetrator and victim.

Complete text of the Concluding Comments and Recommendations of the CEDAW Committee to the Bosnia and Herzegovina is available here.

13. novembar 2019.g. – CEDAW Komitet je usvojio zaključne komentare i preporuke na Šesti periodični izvještaj Bosne i Hercegovine o primjeni Konvencije o uklanjanju svih oblika diskriminacije žena (CEDAW) koji su predstavnici delegacije BiH predstavili na 74. zasjedanju Komiteta, održanom u Ženevi 30. oktobra 2019.g.

Fondacija Udružene žene Banja Luka je dio koalicije 18 organizacija civilnog društva iz Bosne i Hercegovine, angažovanih na zaštiti ženskih ljudskih prava, koje su pripremile Alternativni izvještaj o primjeni CEDAW-a u BiH. Aleksandra Petrić, izvršna direktorica Fondacije je bila dio grupe aktivistkinja civilnog društva iz BiH koje su predstavile ključne probleme i područja diskriminacije i kršenja prava žena pred CEDAW Komitetom tokom sastanaka sa nevladinim organizacijama održanim tokom 74. zasjedanja Komiteta.

Uz izražavanje zabrinutosti zbog kontinuiranog i široko rasprostranjenog rodno zasnovanog nasilja prema ženama, uključujući nasilje u porodici, CEDAW Komitet je uputio preporuke državi Bosni i Hercegovini da:

(a) Omogući ženama žrtvama/preživjelima rodno zasnovanog nasilja, uključujući i žene koje pripadaju marginalizovanim grupama, adekvatnu podršku i pomoć, uključujući besplatnu pravnu pomoć, pristup dostupnim sigurnim kućama, medicinsku njegu i psihosocijalno savjetovanje, i omogući finansijsku podršku organizacijama civilnog društva koje pružaju podršku ženama žrtvama/preživjelima rodno zasnovanog nasilja;

(b) Pruži adekvatno finansiranje organizacijama civilnog društva koje vode SOS telefone za žrtve/preživjele nasilja u porodici, kako bi se omogućio njihov rad 7 dana u sedmici, 24 sata, kao i da su pozivi povjerljive prirode i dostupni svim ženama u svim dijelovima države;

(c) Izvrši procjenu uticaja izgradnje kapaciteta predstavnika/ca pravosudnih institucija, policije i predstavnika/ca drugih javnih institucija koje provode zakone, kao i predstavnika/ca relevantnih pružaoca servisa podrške u pravcu striktne primjene zakonodavstva koje inkriminiše sve oblike rodno zasnovanog nasilja i provođenja rodno osjetljivih istražnih radnji i metoda ispitivanja;

(d) Osigura da su svi oblici rodno zasnovanog nasilja prema ženama, uključujući i nasilje u porodici temeljito istraženi i procesuirani, da su počinioci nasilja adekvatno kažnjeni i da žrtve nasilja imaju pristup adekvatnom obeštećenju za pretrpljeno nasilje, uključujući i naknadu štete;

(e) Uspostavi jedinstveni sistem prikupljanja podataka o svim oblicima rodno zasnovanog nasilja, u okviru kojeg se podaci razvrstavaju po dobi, etničkoj pripadnosti, invaliditetu, vrsti nasilja i odnosu počinioca i žrtve nasilja.

Kompletan tekst Zaključnih komentara i preporuka CEDAW Komiteta državi Bosni i Hercegovini je dostupan ovdje.

CSSP Civil Society Strengthening PlatformGDPR Cookie Consent with Real Cookie Banner