The year of the implementation of the Law on the Suppression of Domestic Violence – on average, one woman killed every week during 2018. / Godinu dana primene Zakona o suzbijanju nasilja u porodici – u proseku jedna žena ubijena svake nedelje tokom 2018. godine

June 1st, 2018: Since the beginning of the application of the Law on the Elimination of Domestic Violence has passed exactly one year, and the fact that 21 women were killed in the first five months of this year, calls into question the effectiveness of the implementation of its provisions. The most concerns are related to insufficient cooperation between the institutions and a small number of court cases of violence.

The year of the application of the Law on the Suppression of Violence in the Family of Serbia is awaited with the fact that in 2018, on average, one woman was killed weekly by a partner or a male member of the family. From January 1st to May 8th, 21 women were killed, and in the analysis of cases of women murder in 2017, in 10 of the 26 cases of feminicide, the police, prosecution and social work centers had information about the violence committed against women, yet they did not enough to prevent the killings. This information came from the Autonomous Women’s Center on the basis of analysis of media content, because despite the demands of women’s organizations, there is still no National Body to Monitor Femicide cases. The law has introduced urgent measures in the Serbian legal system, and mandatory coordination of competent institutions, as well as the elaboration of individual plans for protection of every victim of domestic violence.

From June 2017, the authorities have dealt with more than 40,000 domestic violence cases, while more than 14,000 emergency measures have been issued by the courts, while nearly 10,000 individual victim protection and support plans have been produced, according to the Ministry of Justice website. For the purpose of alignment with the Istanbul Convention, the Criminal Code has also been amended – a new criminal offense was introduced: persecution, sexual harassment, forced marriage, and abduction of the female sex organs.

No uniform and central electoral record of data on domestic violence was established by law jet.

Based on an analysis of the application of this law made by the Autonomous Women’s Center for the period January-March 2018, the number of emergency measures imposed under the jurisdiction of police officers has been increased. The number of emergency measures of prohibition of contact ranges between 1350 and 1500 per month, on average 81.2% of the number of newly-reported cases of violence. Number of emergency rate of removal of the offender from the house / apartment was between 600 and 700 per month, averaging 36.6 per cent of the newly reported cases of domestic violence. Data show that in every tenth case an extended emergency measure was violated, averaging 10.4%.

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Od početka primene Zakona o suzbijanju nasilja u porodici prošlo je tačno godinu dana, a činjenica da je u prvih pet meseci ove godine ubijena 21 žena dovodi u pitanje efikasnost sprovođenja njegovih odredbi. Najviše zamerki odnosi se na nedovoljnu saradnju među institucijama i mali broj sudski procesuiranih slučajeva nasilja.

Godinu dana primene Zakona o suzbijanju nasilja u porodici Srbija dočekuje sa podatkom da je u 2018. godini u proseku jedna žena nedeljno ubijena od strane partnera ili muškog člana porodice. Od 1. januara do 8. maja ubijena je 21 žena, a na osnovu analize slučajeva ubistava žena u 2017. godini, u 10 od 26 slučajeva femicida policija, tužilaštvo i centri za socijalni rad su imali informacije o nasilju koje je vršeno nad ženom ali ipak nije učinjeno dovoljno da ubistva budu sprečena. Do ovih podatka je došao Autonomni ženski centar na osnovu analize medijskih sadržaja, jer uprkos zahtevima ženskih organizacija još uvek ne postoji Nacionalno telo za praćenje femicida. Zakon je u pravni sistem Srbije uneo hitne mere u postupanju državnih organa, a propisana je i obavezna koordinacija nadležnih institucija, kao i izrada individualnih planova zaštite svake žrtve nasilja u porodici. Nadležni organi su od juna 2017. godine do danas razmotrili više od 40.000 slučajeva porodičnog nasilja, sudovi su u istom periodu izrekli više od 14.000 hitnih mera, a izrađeno je i skoro 10.000 individualnih planova zaštite i podrške žrtvama, navodi se na sajtu Ministarstva pravde. U cilju usklađivanja sa Istanbulskom konvencijom izmenjen je i Krivični zakon – uvedena su nova krivična dela: proganjanje, seksualno uznemiravanje, prinudni brak i sakaćenje ženskog polnog organa.

Nije uspostavljena Zakonom propisana jedinstvena i centralna elektrosnska evidencija podataka o nasilju u porodici. Na osnovu analize primene ovog zakona koju je urado Autonomni ženski centar za period januar-mart 2018. godine uvećan je broj izrečenih hitnih mera u nadležnosti policijskih službenika. Broj hitnih mera zabrane kontakta kreću se između 1350 i 1500 mesečno, u proseku 81,2% od broja novoprijavljenih slučajeva nasilja. Broj hitnih mera udaljenja učinioca iz kuće/stana bio je između 600 i 700 mesečno, prosečno 36,6% od broja novoprijavljenih slučajeva nasilja u porodici. Podaci govore da je u svakom desetom slučaju prekršena produžena hitna mera, prosečno 10,4% sa malim mesečnim oscilacijama.

CSSP Civil Society Strengthening PlatformGDPR Cookie Consent with Real Cookie Banner