Workshop on gender-based violence and professional standards for journalistic reporting

Тhe executive director of Coalition Margins, Dr. Irena Cvetkovic, spoke about the intersectional approach in treating gender-based violence, the legal adviser from the National Network to End Violence against Women and Domestic Violence, Ana Avramoska Nushkova, presented the existing national legislation and the system of protection of women and girl victims of gender-based violence and domestic violence. Media expert, Dr. Marina Tuneva, presented the Manual for gender-sensitive reporting in the media, while the assistant head of the Department for Program Affairs at AVMU, M.Sc. Emilia Petresca-Kamenjarova, referred to the AVMU Guide for monitoring of gender-sensitive reporting of violence.

This workshop was intended for journalists and was attended by representatives from national radio and television stations.

You can view the presentations from the workshop at the following links:

Dr. Irena Cvetkovic

An intersectional approach to addressing gender-based violence

Ana Avramoska Nushkova

National legislation and the system of protection of women and girls victims of gender-based violence and family violence

Dr. Marina Tuneva

Handbook for gender sensitive reporting in the media

Emilia Petresca-Kamenjarova, MA

AVMU guide for monitoring on reporting on gender-based violence

 

Одржана работилница за Родово заснованото насилство и професионалните стандарди за новинарско известување

Во организација на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, а во соработка со Коалицијата Маргини и Националната мрежа против насилство врз жените и семејно се одржа работилница на тема „Родово заснованото насилство и професионалните стандарди за новинарско известување“.

Извршната директорка на Коалицијата Маргини д-р Ирена Цветковиќ зборуваше за Интерсекцискиот пристап во третирањето на родово заснованото насилство,  правната советничка од Националната мрежа против насилство врз жени и семејно насилство Ана Аврамоска Нушкова ја презентираше Постојната национална легислатива и системот на заштита на жени и девојки жртви на родово засновано насилство и семејно насилство. Експертката за медиуми д-р Марина Тунева пред присутните го образложи Прирачникот за родово сензитивно известување во медиумите, додека помошник-раководителката на Секторот за програмски работи во АВМУ м-р Емилија Петреска-Камењарова се осврна на Водичот на АВМУ за мониторинг на известувањето за родово заснованото насилство.

Оваа работилница беше наменета за новинари и на неа присуствуваа претставници од националните радија и телевизии.

Презентациите од работилницата може да ги погледнете на следните линкови:

д-р Ирена Цветковиќ 

Интерсекциски пристап во третирањето на родово заснованото насилство

Ана Аврамоска Нушкова

Национална легислатива и системот на заштита на жени и девојки жртви на родово засновано насилство и семејно насилство

д-р Марина Тунева

Прирачник за родово сензитивно известување во медиумите

м-р Емилија Петреска-Камењарова

Водич на АВМУ за мониторинг на известувањето за родово заснованото насилство

CSSP Civil Society Strengthening PlatformGDPR Cookie Consent with Real Cookie Banner