We Connect, We Protect / Ne Bashkojmë ne, Mbrojmë

Qendra për Mirëqenien e Gruas  ka mandatin për të mbrojtur, mbështetur dhe promovuar të drejtat dhe interesat e grave dhe vajzave në të gjithë Kosovën, pavarësisht nga pikëpamjet politike, fetare, niveli i arsimit, mosha, orientimi seksual ose etnia, si dhe kultivon mirëkuptimin, tolerancën , dhe bashkëpunim për të arritur mirëqenien e plotë të grave. Ne implementuam një projekt Ne bashkojme ne , Mbrojmë duke angazhuar 15 gra të mbijetuara të dhunës në familje në prodhimin e 13,500 maskave nga ​​pambuku

Objektivat kryesore të ndihmës janë mbrojtja e njerëzve (jo punonjësve të kujdesit shëndetësor) nga infeksioni Covid-19, fuqizimi i grave dhe forcimi dhe mbështetja e partnerëve lokalë. Projekti kishte një efekt shumëzues pasi solli disa të ardhura të menjëhershme për gratë përfituese, si dhe do të përfshijë gratë shumicë dhe jo-shumicë në punën e përbashkët për të luftuar kundër sëmundjes COVID-19.

Maskat iu dorëzuan organizatave të grave; gra fermere dhe institucione të tjera si, policia, punonjësit socialë, avokatët e viktimave etj. Projekti u mbështet nga UNMIK dhe u zbatua për një muaj

 

The Women Wellness Centre has the mandate to protect, support and promote the rights and interests of women and girls all over Kosovo, regardless of political, religious views, level of education, age, sexual orientation or ethnicity, as well as cultivate understanding, tolerance, and collaboration in order to achieve full women’s wellbeing.  We implemented a project We Connect, We Protect on engaging women survivors of domestic violence on producing 13,500 cotton masks

The main objectives of the assistance are for the protection of the people (not health care workers) from the Covid-19 infection, empower women and strengthening and supporting local partners. The project had  a multiplier effect as  bringing some immediate income to the women beneficiaries as well as will include majority and non-majority women in the joint work to fight against COVID-19 disease.

The masks were delivered to women organizations; women farmers and other institutions like, police, social workers, and victims advocate ect. The project was supported by UNMIK and it was implemented for one month

CSSP Civil Society Strengthening PlatformGDPR Cookie Consent with Real Cookie Banner