Violence is not justified is the motto of this October campaign in Peja and in all Kosovo

“Violence is not justified”, “Respect the family to be respected” is the motto of the campaign during the month of October, to  Break the Silence joins and hear our  voices across the country to raise awareness of domestic violence. Awareness is such an important part of the battle, because it helps more and more people recognize and respond to the danger signs that often accompany domestic violence .

The purpose of the campaign was to prevent, raise awareness and raise awareness of domestic violence. The campaign was attended by the Mayor of Peja, Gazmend Muhaxheri, Chief Prosecutor of the Basic Prosecution in Peja, Director of the Regional Police Directorate of Peja, as well as representatives of other institutions and civil society. Participants highlight the essential necessity for all relevant institutions to engage and mobilize, taking various and diverse activities for raising awareness and awareness of everyone against this ugly phenomenon that is present in our society. In order to win the battle against domestic violence and prevention can help those who are affected by not silent, but by presenting the case to the competent bodies, which should react promptly, efficiently and mobilize the society itself to prevent cases of domestic violence is very important and there must be no tolerance. Artisite from Ii Peja Theater, Agon Bala together with colleagues has performed the poem “I’ve got flowers today”

#StepUpforEverybody #StepUpBigPicture  #endgbv#changingmindstoEVAW#SayNoStopVAW

“Dhuna nuk arsyetohet”, ‘’Respekto familjen për tu respektuar ‘’ eshte motoja e kesaj fushate të organizuar nga Policia e Kosovës Sektori për parandalimin e dhunës.

Qëllimi i fushatës ishte parandalimi, vetëdijesimi dhe ndërgjegjësimi kundër dhunës në familje. Në fushatë morën pjesë kryetari I Pejës,Zt. Gazmend Muhaxheri, kryeprokurori i Prokurorisë Themelore në Pejë,  Drejtori i Drejtorisë së Policisë Rajonale të Pejës,  si dhe  përfaqësues të institucioneve tjera dhe të shoqërisë civile. Pjesemarresit ceken nevojen e mëse të domosdoshme që të gjitha institucionet relevante të angazhohen dhe mobilizohen, duke ndërmarre aktivitete të shumta e të ndryshme për vetëdijesimin dhe ndërgjegjësimin e të gjithëve kundër kësaj dukurie të shëmtuar që është prezente në shoqërinë tonë. Për të fituar betejën kundër dhunës ne familje dhe parandalimin mund të ndihmojnë edhe vet ata që janë të prekur duke mos heshtur, por duke paraqitur rastin tek organet kompetente, të cilat duhet të reagojnë shpejtë, në menyrë efikase dhe mobilizimi i vet shoqërisë për parandalimin e rasteve të dhunës në familje eshte shumë me rëndesi dhe nuk guxon të ketë tolerancë.  Artisiti nga teatri Ii Pejës, Agon Bala se bashku me kolegët ka performuar poezin ‘’ Mora lule sot’’

#StepUpforEverybody #StepUpBigPicture  #endgbv#changingmindstoEVAW#SayNoStopVAW

CSSP Civil Society Strengthening PlatformGDPR Cookie Consent with Real Cookie Banner