Trajtimi Institucional i Rasteve të Dhunës në Familje/ Institutional Treatment of Domestic Violence Cases

Prishtine, 20.06.2019- Inject –Iniciativa per drejtesi dhe barazi ka mbajtur konferencen e cila  synon të ofrojë një mundësi për shpalosjen e përkushtimit institucional për trajtimin e rasteve të dhunës në familje. Qëllimi i konferencës ishte shkëmbimi mes palëve kyçe për të arritur deri te identifikimi i mundësive për ofrimin e një mbrojtjeje efikase institucionale dhe formulimin e rekomandimeve për të ardhmen. Kjo konferencë njëherit do të mundësojë komunikimin mes institucioneve kyçe dhe shoqërisë civile me qëllim të krijimit të një bashkëpunimi frytdhënës për adresimin e kësaj çështjeje. Avokati i Popullit, Hilmi Jashari, është shprehur se dhuna në familje është problem i trefishtë, në shoqërinë kosovare. Jashari shtoi se si pasojë e dhunës në familje dhe mos veprimit të shtetit, ka pasur raste që kanë përfunduar në fatalitet.   Ndërsa, Fatos Rushiti, këshilltar politik në Ministrinë e Punëve të Brendshme, theksoi nevojën e përfshirjes edhe të ministrive të tjera në trajtimin e dhunës në familje.

 

Pristina, 20.06.2019 – Inject – Initiative for Justice and Equality has held a conference that aims to provide an opportunity for disclosing an institutional commitment to addressing domestic violence cases. The purpose of the conference was the exchange between key stakeholders to reach the identification of opportunities for providing an effective defense institution and formulating recommendations for the future. This conference will also enable communication between key institutions and civil society in order to create fruitful cooperation to address this issue. The Ombudsman, Hilmi Jashari, said that domestic violence is a threefold problem in Kosovar society. Jashari added that as a result of domestic violence and non-action of the state, there have been cases that have ended in a fatality. Whereas, Fatos Rushiti, political advisor to the Ministry of Internal Affairs, stressed the need for involvement of other ministries in dealing with domestic violence.

 

CSSP Civil Society Strengthening PlatformGDPR Cookie Consent with Real Cookie Banner