Training with health care providers to respond to cases of domestic violence/Trajnime me ofruesit e kujdesit shendetesor per reagimin ndaj rasteve te dhunes ne familje

29.7.2022 Eshte mbajtur Trajnim i dyte me profesionistet e kujdesit paresor te shendetit. GADC ka organizuar trajnimin e dyte me përfaqësuese të Qendres Shendetesore nr. 2 Tirane. Pjesemarresit u njohën me Udhëzimet për ofruesit e kujdesit shëndetësor si reagim ndaj rasteve të dhunës ndaj grave dhe dhunës në familje. Gjithashtu u diskutua edhe mbi bashkëpunimin efektiv që duhet të kenë ofruesit e kujdesit shëndetësor me shërbimet e specializuara të mbështetjes së grave si reagim ndaj rasteve të dhunës në familje.

29.7.2022 The second training was held with primary health care professionals. GADC has organized the second training with representatives of the Health Center no. 2 Tirana. The participants were introduced to the Guidelines for health care providers in response to cases of violence against women and domestic violence. It was also discussed on the effective cooperation that health care providers should have with specialized women’s support services as a response to cases of domestic violence.

CSSP Civil Society Strengthening PlatformGDPR Cookie Consent with Real Cookie Banner