Training with health care providers to respond to cases of domestic violence/Trajnime me ofruesit e kujdesit shendetesor per reagimin ndaj rasteve te dhunes ne familje

Trajnime me ofruesit e kujdesit shendetesor per reagimin ndaj rasteve te dhunes ne familje (Tirana, 30 qershor 2022)

Profesionistët e kujdesit shëndetësor janë shpesh të parët që zbulojnë nëse gratë kanë përjetuar dhunë nga burrat, prandaj është e rëndësishme që mjekët dhe infermieret të sigurohen që kjo të mos jetë një mundësi e humbur për t’i referuar pacientët në organizatat lokale të grave që mbështesin të mbijetuarat e dhunës!

Në këtë kuadër, GADC ka organizuar trajnime me përfaqësuese të Qendrave Shëndetësore të Tiranës të cilat u njohën me Udhëzimet për ofruesit e kujdesit shëndetësor si reagim ndaj rasteve të dhunës ndaj grave dhe dhunës në familje. Gjithashtu u diskutua edhe mbi bashkëpunimin efektiv që duhet të kenë ofruesit e kujdesit shëndetësor me shërbimet e specializuara të mbështetjes së grave si reagim ndaj rasteve të dhunës në familje.

Training with health care providers to respond to cases of domestic violence (Tirana, June 30, 2022)

Healthcare professionals are often the first to discover if women have experienced violence from men, so it is important that doctors and nurses ensure that this is not a missed opportunity to refer patients to local women’s which support organizations survivors of violence!

In this framework, GADC has organized trainings with representatives of the Health Centers of Tirana who were introduced to the Guidelines for health care providers as a response to cases of violence against women and domestic violence. It was also discussed on the effective cooperation that health care providers should have with specialized women’s support services as a response to cases of domestic violence.

#endVAWG #CSSPagainstSV #endsexualviolence

CSSP Civil Society Strengthening PlatformGDPR Cookie Consent with Real Cookie Banner