Training for service providers to support women and children victims of violence in a counseling center

Within the project “Counseling Centers for Women and Children Victims of Gender Based and Domestic Violence” the first training for service providers who will provide direct services to women and children victims of violence in specialized counseling centers was organized in November 2021. Namely, the participants in the training are engaged as service providers in the counseling centers in Skopje and Tetovo which will be established within this project in December 2021.

The training was held on 05, 06 and 07 November 2021 In X . in H. Skardus, Popova Shapka, where 10 service providers from different profiles were trained, who are part of the team: social workers, legal advisors, psychologists and psychotherapists. The trainers were Despina Stojanovska and Andromahi Naumovska who shared their knowledge and experience from many years of work with women and children victims of violence. The participants had the opportunity to get acquainted with the concept of counseling center and management of such center, as well as the approach to direct work with women and child victims, sensitivity in communication with this vulnerable category, types of violence and cycle of violence, crisis intervention and counseling, as well as trauma and work on overcoming trauma after surviving violence.

The event was supported by the Balkan Democracy Fund and the Royal Norwegian Embassy in Belgrade.

Обука за давателки на услуги за поддршка на жени и деца жртви на насилство во советувалишен центар

Во рамките на проектот „Советувалишни центри за жени и деца жртви на родово базирано и семејно насилство“ се одржа првата обука за давателки на услуги кои ќе пружаат директни услуги на жени и деца жртви на насилство во специјализирани советувалишни центри. Имено, учесничките на обуката се ангажирани како давателки на услуги во советувалишните центри во Скопје и Тетово кои ќе бидат воспоставени во рамките на овој проект.

Обуката се одржа на 05, 06и 07ми Ноември 2021г. во Х. Скардус, попова Шапка, каде беа обучени 10 давателки на услуги од различни профили кои го сочинуваат тимот на советувалиштето: социјални работнички, правни советнички, психолози и психотерапевтки. Обучувачки беа Деспина Стојановска и Андромахи Наумовска кои го пренесоа своето знаење и искуство од долгогодишната работа со жени и деца жртви на насилство. Учесничките имаа можности да се запознаат со концептот на советувалишен центар и раководење со вакво советувалиште, како и пристапот во директна работа со жени и деца жртви, сензитивност во комуникација со оваа ранлива категорија, видови на насилство и круг на насилство, кризна интервенција и советување, како и трауми и работа на надминување на трауми по преживеаното насилство.

Оваа активност се спроведе со поддршка на Балканскиот фонд за демократија и Кралската амбасада на Норвешка во Белград.

CSSP Civil Society Strengthening PlatformGDPR Cookie Consent with Real Cookie Banner