The first report of the GREVIO Group for Serbia / Prvi izveštaj GREVIO grupe za Srbiju

Serbia, 23th of January 2020: Non-governmental organizations working with women are facing growing isolation, because none of the recently adopted legislation provides for cooperation between state institutions and specialized women’s organizations, according to one of the recommendations of the Council of Europe’s GREVIO Expert Group about the implementation of the Istanbul Convention in Serbia, presented at a conference at the Belgrade Media Center.

The main recommendations of the report presented by GREVIO Committee Vice-President Simon Lanzoni are that much work is needed to establish infrastructure to protect women who have survived various forms of violence. She pointed out that there are only three crisis centers for victims of sexual violence in Serbia, but all three are located in Vojvodina, while there are only nine shelters for women and children victims of violence, which is insufficient in relation to needs.

The Republic of Serbia needs to allocate more funding to its budget to establish infrastructure to protect women victims of various forms of violence, without relying on international donors. Particular attention should be paid to the inclusion and non-discrimination of women belonging to national minorities, women with disabilities, migrant women and other vulnerable groups in the protection of women against violence. One of the burning issues is unethical media coverage of violence against women, which further stigmatizes victims of violence. It goes hand in hand with gender stereotypes, which must also be eradicated in order for violence against women to cease to be repeated, the report said.

GREVIO calls on the authorities in Serbia to engage in dialogue with women’s organizations and to ensure that appropriate funding is provided to professional services that support women survivors of violence, including long-term grants, which would be approved through transparent procedures.

The GREVIO Group report is based on the official report of the Government of Serbia on the implementation of the Istanbul Convention, but also on the basis of alternative reports from women’s organizations from Serbia, including the Network of Women of Southwestern Serbia, consisting of “Fenomena” from Kraljevo, “Impuls” from Tutin, “Damad” from Novi Pazar, Women’s Center Uzice and Women’s Forum Prijepolje.

—————————–

Невладине организације које раде са женама суочавају се са растућом изолацијом, јер ниједан од недавно усвојених законских прописа не предвиђа сарадњу између државних институција и специјализованих женских организација, наводи се у једној од препорука ГРЕВИО Експертске групе Савета Европе за борбу против насиља над женама и насиља у породици о примени Инстанбулске конвенције у Србији, који је представљен на конференцији у београдском Медија центру.

Главне препоруке извештаја који је представила потпредседница ГРЕВИО комитета Симона Ланзони су да је потребно много радити на успостављању инфраструктуре за заштиту жена које су преживеле различите облике насиља. Истакла је да у Србији постоје само три кризна центра за жртве сексуалног насиља, али сва три се налазе у Војводини, док сигурних кућа за жене и децу жртве насиља има само девет, што је недовољно у односу на потребе. Република Србија мора да издвоји више финансија у свом буџету за успостављање инфраструктуре за заштиту жена жртава различитих облика насиља, без ослањања на међународне донаторе.

Посебна пажња у заштити жена од насиља треба да се обрати на укључивање и недискриминацију жена припадница националних мањина, жена са инвалидитетом, мигранткиња и осталих рањивих група. Један од горућих проблема је и неетичко медијско извештавање о насиљу према женама, које додатно стигматизује жртве насиља. Оно иде руку под руку са родним стереотипима, који се такође морају искоренити да би насиље према женама престало да се понавља, речено је приликом представљања извештаја. ГРЕВИО позива власти у Србији да успоставе дијалог са женским организацијама и осигурају одговарајуће финансирање стручних служби, које дају подршку женама које су преживеле насиље укључујући дугорочне грантове, који би се одобравали на основу транспарентних процедура.

Извештај ГРЕВИО групе је сачињен на основу званичног извештаја Владе Србије о примени Истанбулске конвенције, али и  на основу алтернативних извештаја женских организација из Србије, међу којима је и Мрежа жена југозападне Србије, коју чине „Феномена“ из Краљева, „Импулс“ из Тутина, „Дамад“ из Новог Пазара, Женски центар Ужице и Форум жена Пријепоља.

 

CSSP Civil Society Strengthening PlatformGDPR Cookie Consent with Real Cookie Banner