Takime me punonjës të shëndetësisë / Meetings with healthcare providers

Takime me punonjës të shëndetësisë

Gjatë muajit Korrik dhe Tetor, Qendra Aleanmca Gjinore per Zhvillim ka realizuar takime me punonjës qendrave shëndetësore ku është diskutuar mbi çështje të dhunës ndaj grave/dhunës në familje, përfshirë dhunën seksuale. Në këto takime janë dhënë udhëzime konkrete se si punonjësit e shëndetësisë mund të identifikojnë rastet e dhunës (treguesit), dhe si duhet të reagojnë pasi identifikojnë rastet. Referimi dhe dhënia e informacionit rreth shërbimeve të tjera ekzistuese në vend (sociale, psikologjike, ligjore, etj.), ka qenë gjithashtu një nga çështjet e rëndësishme që është trajtuar.

Gjate ketyre takime u shperndane dy materiale te prodhuara nga CSSP dhe te perkthyera ne gjuhen Shqipe nga GADC.

  1. Udhezime per Ofruesit e Kujdesit Shendetesore  (klikoni ketu per te lexuar materialin)
  2. Bashkepunimi Efektiv – Rruga e Sugurise  (klikoni ketu per te lexuar materialin)

Meetings with healthcare providers

During May, the Gender Alliance for Development Centre held meetings with healthcare providers working in healthcare centers to discuss issues of violence against women/domestic violence, including sexual violence. In these meetings, concrete instructions were given on how healthcare providers can identify cases of violence (indicators), and how they should react after identifying cases. Referral and provision of information about other existing services in the country (social, psychological, legal, etc.), has also been important issues

During these meetings, two materials produced by CSSP and translated into Albanian by GADC were distributed.

  1. Guidelines for Health Care Providers
  2. Effective Cooperation – Pathway to Safety

CSSP Civil Society Strengthening PlatformGDPR Cookie Consent with Real Cookie Banner