Takim me institucionet perkrahese per reintegrimin e grave viktima te dhunes / Meeting with support institutions for the reintegration of women victims of violence

15.09.2021/ Pejë – Takim me institucionet perkrahese per reintegrimin e grave viktima te dhunes

Përfaqësueset e Qendres per Mireqenien e Gruas prezantuan aktivitetet e kryera për fuqizimin e grave gjatë periudhës së Covid 19 dhe zbatimin e strategjisë komunale për mbrojtjen nga dhuna në familje. Në bashkëpunim me bizneset vendase ne kemi punësuar gra në kompaninë e tekstilit dhe ata kanë marrë një trajnim mbi agrobuzinat dhe si të përgatisin një plan biznesi.

Qenda per Pune Spociale do të  vazhdoj të mbështesin gratë sipas mundësive me ndihmë sociale, edhe pse shuma është e vogël, por për  një nëne që ka fëmijë të vegjël dhe nuk është në gjendje të punojë eshte nje ndihme emergjente. Të gjithë pjesëmarrësit nga  institucionet ceken rendesine e përkrahjes së grave viktima të dhunës në këtë kohë pandemie.


15.09.2021/ Pejë – Meeting with support institutions for the reintegration of women victims of violence

Representatives of the Women’s Wellness Centre presented the activities carried out for the empowerment of women during the Covid 19 period and the implementation of the municipal strategy for protection from domestic violence. In cooperation with local businesses, we have employed women in the textile company and they received a training on agribusiness, and how to prepare a business plan.

Center for Social Work will continue to support women as much as possible with social assistance. Although the amount is small, for a mother with small children who is unable to work, this is an emergency assistance. Once again, all the institutions agreed that particularly in times of the pandemic, we should all provide more support and assistance to women survivors of violence.

CSSP Civil Society Strengthening PlatformGDPR Cookie Consent with Real Cookie Banner