Survey on the Well being  and Safety of Women in Kosovo/Anketë  për Mirëqenien dhe sigurinë e grave në Kosov

Peje, 04.12.2019 – Survey on the Wellbeing and Safety of Women in Kosovo ”is based on the methodology of the first European Union survey on violence against women, launched in 2014 by the European Agency for Fundamental Rights. The survey provides solid data on the forms of violence women experience throughout their lives in Kosovo. The results of the survey provide evidence to nurture the decision-making process, which would contribute to mitigating violence against women in Kosovo, as well as providing better services to survivors of that violence. The main purpose of this publication is to develop more comprehensive, evidence-based policies, strategies, programs, and activities to prevent and combat violence against women in Kosovo. Women wellness center director Ardita Ramizi Bala presented the challenges addressing gender-based violence from the civil society.

The roundtable is part of the “16 Days of Activism Against Gender-Based Violence” campaign, which is held annually between November 25 and December 10.

 

Peje, 04.12.2019 –  Anketa mbi mirëqenien dhe sigurinë e grave në Kosovë  bazohet në metodologjinë e anketës së parë të gjithë Bashkimit Evropian mbi dhunën ndaj grave, të lansuar më 2014 nga Agjencia Evropiane për të Drejtat Themelore. Anketa ofron të dhëna solide mbi format e dhunës që gratë përjetojnë përgjatë jetës së tyre në Kosovë. Rezultatet e anketës ofrojnë dëshmi për të ushqyer procesin e vendim-marrjes, gjë që do të kontribuonte në zbutjen e dhunës ndaj grave në Kosovë, si dhe në ofrimin e shërbimeve më të mira për të mbijetuarit e asaj dhune. Synimi kryesor i këtij publikimi është që të zhvillohen politika, strategji, programe e aktivitete më gjithëpërfshirëse e të bazuara në fakte, për të parandaluar e luftuar dhunën ndaj grave në Kosovë. Roli i sektorit joqeveritar në adresimin e dhunës me bazë gjinore   u prezantua nga Ardita  Ramizi Bala, Drejtore Ekzekutive e Qendres per Mireqenien e Gruas

 

Tryeza e rrumbullakët është pjesë e Fushatës së “16 ditëve të aktivizmit kundër dhunës në baza gjinore”, e cila organizohet çdo vit ndërmjet 25 nëntorit dhe 10 dhjetorit.

CSSP Civil Society Strengthening PlatformGDPR Cookie Consent with Real Cookie Banner