Submission to the UN SRVAW thematic report on rape as a serious and systematic violation of human rights and gender-based violence against women/ Поднесок за тематски извештај на UN SRVAW за силувањето како сериозно и систематско кршење на човековите права и родово засновано насилство врз жените

The National Network to end Violence Against Women and Domestic Violence sent a report to the UN Special Rapporteur on violence against women, its causes and consequences, Ms. Dubravka Šimonović, which will be part of a thematic report to be presented to the Human Rights Council. At the UN in June 2021, will address the responsibility of states for crime and prosecution of rape as well as systematic human rights violations and manifestations of gender-based violence against women, following international human rights standards.

Rape is recognized as a crime of sexual violence, a war crime, crime against humanity, and/or genocide in specific circumstances and is criminalized and prosecuted in many states and jurisdictions, but in different ways, ie. Rape has different definitions (force/consent), different ranges (women, men, marital rape, all kinds of penetrations), with different aggravating and mitigating circumstances, with different sanctions, and with different obsolescence for its prosecution. While victims of rape can also be men and boys, it mainly affects women and as such falls within the definition of gender-based violence against women as an act of violence against women.

Globally, we know that rape is often not reported, and if it is reported, it is rarely prosecuted by force; if prosecuted, it results in a very low number of convictions (the rate of decline is high) and all this results in impunity for most perpetrators; women thus lose faith in the criminal system, do not report it and the result is a mixture of low reporting rates and a culture of impunity and rape is normalized.

The purpose of this report is to gather as much information as possible about the criminalization and prosecution of rape and thus to support and encourage the process of harmonizing national criminal laws and systems and practices with international standards for rape and sexual violence in peacetime and during conflicts.

In its report, the Special Rapporteur intends to provide recommendations to States and other stakeholders on key international human rights standards that need to be integrated into national criminal justice responses to bring them into line with accepted international standards; to provide access to justice and support for rape victims; to end the cycle of impunity; and prosecute perpetrators, ensuring that they are not protected by hidden domestic norms that are still part of criminal law or criminal procedure.

 

Special Rapporteur on violence against women, its causes and consequences – https://www.ohchr.org/EN/Issues/Women/SRWomen/Pages/SRWomenIndex.aspx

Link to report – SRVAW-submission-framework_National Network to end VAW and DV-North Macedonia

**********************************************************************************************************************************

Национална Мрежа Против Насилство врз Жените и Семејно Насилство испрати извештај до специјалната известувачка на Обединетите нации за насилството врз жените, неговите причини и последици, г-ѓа Дубравка Шимоновиќ, кој ќе биде дел од тематскиот извештај што ќе му биде презентиран на Советот за човекови права на ООН во јуни 2021 година, ќе се осврне на одговорноста на државите за кривично дело и гонење на силувањето како и систематско кршење на човековите права и манифестација на родово засновано насилство врз жените, во согласност со меѓународните стандарди за човекови права.

Силувањето е признато како кривично дело сексуално насилство, воено злосторство, злосторство против човештвото и / или геноцид во специфични околности и е криминализирано и гонено во голем број држави и јурисдикции, но на различни начини, т.е. силување има различни дефиниции (сила / согласност), различни опсези (жени, мажи, брачни силувања, сите видови пенетрации), со различни отежнувачки и олеснителни околности, со различни санкции и со различни застареност за неговото гонење. Додека жртви на силување, исто така, можат да бидат мажи и момчиња, тоа претежно ги погодува жените и како такви, спаѓа во дефиницијата за родово засновано насилство врз жени како дело насилство врз жени.

На глобално ниво, знаеме дека силувањето честопати не се пријавува, а доколку се пријавува, ретко се гони со сила; доколку се гони кривично, резултира со многу низок број на пресуди (стапката на опаѓање е голема) и сето тоа резултира во неказнивост за поголемиот дел од сторителите; жените со тоа ја губат вербата во криминалниот систем, не го пријавуваат тоа и резултатот е мешавина од ниски стапки на пријавување и култура на неказнивост и силување се нормализира.

Целта на овој извештај е да собере што е можно повеќе информации за криминализацијата и гонењето на силувањето и со тоа да се поддржи и охрабри процесот на усогласување на националните кривични закони и системи и практика со меѓународните стандарди за силување и сексуално насилство и во мирно време и за време на конфликти.

Во својот извештај, Специјалниот известувач има намера да обезбеди препораки до државите и другите засегнати страни за клучните меѓународни стандарди за човекови права кои треба да бидат интегрирани во одговорите на националната кривична правда со цел нивно усогласување со прифатените меѓународни стандарди; да се обезбеди пристап до правда и поддршка за жртвите на силување; да се прекине циклусот на неказнивост; и да ги гони сторителите, осигурувајќи дека тие не се заштитени со скриени домашни норми кои сè уште се дел од кривичното право или кривичната постапка.

CSSP Civil Society Strengthening PlatformGDPR Cookie Consent with Real Cookie Banner