Strengthening the Role of Civil Society Organizations during the Compensation Process for Victims of Crime

May 10, 2018 – OSCE organized a workshop on Strengthening the Role of Civil Society Organizations during the Compensation Process for Victims of Crime

Ambassador Jan Braathu, Head of Mission, OSCE Mission in Kosovo said that is fundamental to build trust between the Kosovo institutions.

The role of the National Coordinator against Domestic Violence in strengthening the quality and efficiency of women’s protection, Mr. Naim Qelaj, National Coordinator against domestic violence said that it is needed to have more information about the law on victim compensation

Contribution to rehabilitation, empowerment and compensation of victims of gender-based violence and sexual violence and   cultural context, challenges and obstacles of survivors of sexual violence and their access to justice were topics that were elaborated.

Women wellness canter representative was part of the presentation and give its contribution on prevention activities and as the service providers

 

 

Make sure to follow our hash tags: #CSSPstrongtogether #CSSPagainstVAWG

 

10 Maj 2018 –  OSBE organizoi një seminar mbi Forcimin e Rolit të Organizatave të Shoqërisë Civile Gjatë Procesit të Kompensimit për Viktimat e Krimit

Ambasadori Jan Braathu, Shef i Misionit, Misioni i OSBE-së në Kosovë tha se është thelbësore për të ndërtuar besimin midis institucioneve të Kosovës.

Roli i Koordinatorit Kombëtar kundër Dhunës në Familje në forcimin e cilësisë dhe efikasitetit të mbrojtjes së grave, z. Naim Qelaj, Koordinator Kombëtar kundër Dhunës në Familje tha se është e nevojshme të ofrojmë  më shumë informacion në lidhje me ligjin mbi kompensimin e viktimave

Kontributi në rehabilitimin, fuqizimin dhe kompensimin e viktimave të dhunës me bazë gjinore dhe dhunës seksuale dhe kontekstit kulturor, sfidat dhe pengesat e të mbijetuarve të dhunës seksuale dhe qasja e tyre në drejtësi ishin temat te cilat u diskutuan .

Qendra për Mirëqenien e Gruas, ka marr pjese ne punëtori dhe ka jap  kontributin e saj ne parandalim dhe ne ofrimin e shërbimeve.

Sigurohuni që të ndiqni hashtags tonë: #CSSPstrongtogether #CSSPagainstVAWG 

CSSP Civil Society Strengthening PlatformGDPR Cookie Consent with Real Cookie Banner