Standard Action Procedures for Protection from Domestic Violence

 11. May 2018 . Ministry of Education, Science and Technology – Office of the Secretary, Gender Equality  organized a workshop on topic: “Drafting a School Informer on:” Standard Action Procedures for Protection from Domestic Violence”

Based on the National Strategy of the Republic of Kosovo for Protection from Domestic Violence and Action Plan 2016-2020 on: “Standard Action Procedures for Protection from Domestic Violence, 10 workshops were held in the municipalities of Pejë / Peć, Deçan, Klinë / Klina, Istog , Junik, Dragash, Malishevë and Rahovec with the school staff and the parent community representative. Out of these workshops, recommendations have been made to draft a brief briefing for schools with concise information from all institutions involved in the implementation of this document so that educational institutions have clearer and easier access to prevention, identification , handling and referring eventual cases of violence to relevant institutions.

Women Wellness Center representative was part of the working group and give its contribution on prevention activities and as the service providers

Make sure to follow our hashtags: #CSSPstrongtogether #CSSPagainstVAWG

11,  Maj 2018 –  Ministria e Arsimit Shkencës dhe Teknologjisë –  Zyra e sekretarit ,Barazia Gjinore organizoj punëtori me temën : “Hartimi i Informatorit për shkolla mbi: “Procedurat Standarde të Veprimit për  Mbrojtje nga Dhuna në Familje”   

Duke u bazuar në Strategjinë Kombëtare të Republikës së Kosovës për Mbrojtje nga Dhuna në Familje dhe Plani i Veprimit 2016-2020 mbi : “Procedurat Standarde të Veprimit për Mbrojtje nga Dhuna në Familje janë mbajtur 10 punëtori në komunat : Pejë, Deçan, Klinë, Istog, Junik, Dragash, Malishevë dhe Rahovec me personelin shkollor dhe përfaqësuesin e komunitetit të prindërve. Nga këto punëtori  kanë dalë rekomandime që të hartohet një informator i shkurtër për shkolla me informata koncize nga të gjitha institucionet që janë të përfshira në zbatimin e këtij  dokumenti në mënyrë që institucionet arsimore ta kenë më të qartë dhe më të lehtë  mundësinë e parandalimit, identifikimit, trajtimit dhe referimit të rasteve eventuale të dhunës  në institucionet relevante.

Qendra për Mirëqenien e Gruas, ka marr pjese ne punëtori dhe ka jap[ kontributin e saj ne parandalim dhe ne ofrimin e shërbimeve.

 

Sigurohuni që të ndiqni hashtags tonë: #CSSPstrongtogether #CSSPagainstVAWG 

CSSP Civil Society Strengthening PlatformGDPR Cookie Consent with Real Cookie Banner