Situation Analysis: Social Mapping, Legal and Fiscal Context, and Capacities of Providers of Social Services Analiza e Situatës: Planifikimi Social, Konteksti Ligjor dhe Fiskal dhe Kapacitetet e Ofruesve të Shërbimeve Sociale”

Save the Children in Kosovo and European Centre for Social Welfare Policy and Research present the “Situation Analysis: Social Mapping, Legal and Fiscal Context, and Capacities of Providers of Social Services” Report

Save the Children in Kosovo, in partnership with the European Centre for Social Welfare Policy and Research, and within the scope of a project funded by the European Union and co-funded by the Swedish International Development Cooperation Agency, presented the “Situation Analysis: Social Mapping, Legal and Fiscal Context, and Capacities of Providers of Social Services” Report on Friday, March 16th, 2018.

Make sure to follow our hashtags: #CSSPstrongtogether, #CSSPagainstVAWG, #changingmindstoEVAW

Save the Children në Kosovë dhe Qendra Evropiane për Politikë dhe Hulumtim të Mirëqenies Sociale paraqesin “Analizën e Situatës: Planifikimi Social, Konteksti Ligjor dhe Fiskal dhe Kapacitetet e Ofruesve të Shërbimeve Sociale”
Save the Children në Kosovë, në partneritet me Qendrën Evropiane për Politikë dhe Hulumtim të Mirëqenies Sociale dhe brenda fushës së  projektit të financuar nga Bashkimi Evropian dhe bashkëfinancuar nga Agjencia Suedeze për Zhvillim Ndërkombëtar, prezantoi “Analizën e Situatës: Social Mapping, Konteksti Ligjor dhe Fiskal, dhe Kapacitetet e Ofruesve të Shërbimeve Sociale “, të premten, 16 mars 2018

Ju ftojmë të ndiqni hashtaget tona: #CSSPstrongtogether, #CSSPagainstVAWG, #changingmindstoEVAW

 

CSSP Civil Society Strengthening PlatformGDPR Cookie Consent with Real Cookie Banner