Serbia’s official GREVIO report should be completed by June 4th – public presentation of shadow report on June 11th / Zvanični izveštaj Srbije za GREVIO treba da bude završen do 4. juna – javna prezentacija izveštaja iz senke 11. juna

May 29th, 2018: The questionnaire and the request to respond to it GREVIO group has sent to Serbia on February 4th. For the preparation of the report, according to the established procedure, the state has four months, so at the request of the GREVIO Group it is obliged to reply by June 4th.

NGO “Fenomena” is part of a broad coalition of 10 civil society organizations dealing with human rights, trafficking, discrimination, etc., which write the GREVIO shadow report.

“In addition to data gathered from various NGOs providing services and various examples of practices that can serve as a case study on how institutions function, SeConS Agency is also engaged, which will conduct research on the attitudes and opinions of professionals who should apply the provisions of the law – not only the prevention of family violence, but also the Law on Ratification of the Istanbul Convention “, says the director of the Center for Women Support and the chair of the board of the SOS Vojvodina Network Biljana Stepanov.

She points out that the shadow report is almost completed and that NGOs can send an independent report at any time, but based on the practice in other European countries, which have reported to GREVIO Committee so far, it has come to the conclusion that it is best to send the report in shadow nearly at the same time as the official one, since so GREVIO group can more easily compare data from two reports.

“Most of the data has already been collected, and we have scheduled a public presentation of our report for June 11th in Belgrade – in the morning the presentation will be dedicated to institutions, and afternoon we will have presentation for NGOs.

When compiling a report from the shadow, we apply the methodology of answering the whole questionnaire, and not just those questions for which we already had ready answers based on our work. That is why it is important that our coalition includes organizations dealing with issues from different areas. We have a very good communication and ability to collect a large amount of relevant data. We know that some other organizations will refer to certain questions from the questionnaire, but according to my knowledge, only our coalition will send the entire report from the shadow “, Says Biljana Stepanov.

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _

Upitnik i zahtev da odgovori na njega GREVIO grupa je Srbiji poslala 4. februara. Za sačinjavanje izveštaja, prema ustaljenoj proceduri, država ima četiri meseca, pa je na zahtev GREVIO grupe dužna da odgovori do 4. juna.

Fenomena je deo široke koalicije 10 organizacija civilnog sektora koje se bave ljudskim pravima, trgovinom ljudima, diskriminacijom itd, a koje pišu izveštaj iz senke za GREVIO.

„Pored podataka koji su prikupljeni od različitih NVO koje pružaju usluge i raznih primera iz prakse koji mogu poslužiti kao studija slučaja o tome kako institucije funkcionišu, angažovana je i agencija Sekons, koja će raditi istraživanje koje se tiče stavova i mišljenja profesionalaca koji bi trebalo da primenjuju odredbe zakona – ne samo onog o sprečavanju nasilja u porodici, nego i Zakona o ratifikaciji Istanbulske konvencije“, kaže direktorka Centra za podršku ženama i predsednica upravnog odbora mreže SOS Vojvodine Biljana Stepanov.

Ona ističe da se zveštaj iz senke privodi kraju i da nevladine organizacije mogu da pošalju nezavisni izveštaj u bilo kom trenutku, ali na osnovu prakse u drugim evropskim državama, koje su do sada izveštavale prema GREVIO komitetu, došlo se do zaključka da je najbolje da izveštaj iz senke bude poslat negde u isto vreme kada i zvanični, jer tako GREVIO grupa može lakše da upoređuje podatke iz dva izveštaja.

„Većina podataka je već prikupljena, a javnu prezentaciju našeg izveštaja zakazali smo za 11. jun u Beogradu – u terminu pre podne biće prezentacija namenjena institucijama, a popodne namenjena NVO.

Prilikom sačinjavanja izveštaja iz senke, mi primenjujemo metodologiju odgovora na ceo upitnik, a ne samo na ona pitanja za koja smo već imali spremne odgovore na osnovu našeg rada. Zato je važno što se u našoj koaliciji nalaze organizacije koje se bave pitanjima iz različitih oblasti, što imamo jako dobru komunikaciju i mogućnost da prikupimo dosta veliku količinu relevantnih podataka. Znamo da će još neke organizacije referisati na osnovu određenih pitanja iz upitnika, ali koliko mi je poznato, jedino će naša koalicija poslati ceo izveštaj iz senke. “, precizira Biljana Stepanov.

CSSP Civil Society Strengthening PlatformGDPR Cookie Consent with Real Cookie Banner