Protestë për punë barazi dhe drejetësi/Protest for work, equality and justice

01.05.2019  Prishtine me datë 1 maj në ditën ndërkombëtare për të drejtat e punëtoreve dhe punëtorëve, Rrjeti i Grave të Kosovës i bashkohet protestës,organizuar nga sindikatat që merren me mbrojtjen e të drejtave të punëtorëve, duke ngritur zërin:- kundër diskriminimit në baza gjinore për pranim në punë; kundër mundësisë së pabarabartë për t’u promovuar në punë;kundër pagës së pabarabartë për punë të njejtë; kundër shkeljes së të drejtës për pushim të lehonisë;kundër kushteve të dobëta të punës; kundër ngacmimeve seksuale në punë; kundër shkeljes së kontratës së punës;

Kërkojmë mundësi të barabarta punësimi me pagë që na mundëson jetë me dinjitet. Duam sigurim shëndetësor, siguri në punë, dhe punë pa diskriminim për të gjitha/ë pa dallim etnie, moshe, arsimimi, orientimi seksual, identiteti gjinor dhe aftësie. Sipas disa organiatave 30% eshte papunesia ne Kosove si dhe shume te rinje nuk poparaqiten ne entin e punesimit per arsye se kane humbur shpresen per punesim

 

 

01.-5.2019- Prishtina: On 1 May on the International Day for the Rights of Workers and Workers, Kosovo Women’s Network joins the protest, raising its voice: gender discrimination on admission to employment;

against uneven opportunities to be promoted at work; against unequal pay for the same job; against the violation of the right to maternity leave;  against poor working conditions; against sexual harassment at work;  against the violation of the employment contract;

We demand equal pay opportunities that enable us to live with dignity. We want health insurance, work safety, and work without discrimination for all regardless of ethnicity, age, education, sexual orientation, gender identity, and ability. According to some organizations, the rate of   unemployment in Kosovo is more than 30% and many young people do not sign at the employment agency because they have lost their hope for finding a work

CSSP Civil Society Strengthening PlatformGDPR Cookie Consent with Real Cookie Banner