Promotion of Women Inter-Ethnic Dialogue, Human Rights and Democracy in the Western Kosovo

March 2, 2018 – Promotion of Women Inter-Ethnic Dialogue, Human Rights and Democracy in the Western Kosovo

Women Wellness Center is implementing  project to support and  promote women inter-ethnic dialogue, human rights and democracy in communities affected by the conflict in Western Kosovo more specifically in the Municipality of Peje/Pec, Istog/Istok and Kline/Klina that have received the biggest number of minority returns. The implementation of this project is contributing to reduce inter-ethnic tensions, promote and facilitate inter-ethnic cooperation and support peace process and dialogue with municipal authorities through implementation of specific activities on a regional level.

Make sure to follow our hashtags: #CSSPstrongtogether #CSSPagainstVAWG

Promovimi i Dialogut Ndëretnik  të Drejtave të Njeriut dhe Demokracisë në Kosovën Perëndimore

Qendra për Mireqenien e Grave është duke zbatuar projektin për të mbështetur dhe promovuar dialogun ndëretnik të grave, të drejtat e njeriut dhe demokracinë në komunitetet e prekura nga konflikti në Kosovën Perëndimore më konkretisht në Komunën e Pejës, Istogut dhe Klinës që e  kanë numrin më i madh te  kthimeve të pakicave. Zbatimi i këtij projekti kontribuon në reduktimin e tensioneve ndëretnike, promovimin dhe lehtësimin e bashkëpunimit ndëretnik dhe mbështetjen e procesit të paqes dhe dialogut me autoritetet komunale përmes zbatimit të aktiviteteve specifike në nivel rajonal.

Sigurohuni që të ndiqni hashtags tonë: #CSSPstrongtogether #CSSPagainstVAWG

CSSP Civil Society Strengthening PlatformGDPR Cookie Consent with Real Cookie Banner