Programi Ndërkombëtar i Trajnimit (ITP) “Parandalimi dhe reagimi ndaj dhunës me bazë gjinore – Forcimi i agjentëve të ndryshimit”/The International Training Programme (ITP) “Prevent and respond to gender-based violence – Strengthening agents of change”

Stockholm, 17 Mars -05 Prill 2019 Përfaqësuesi i Qendrës  për Mireqenien e  Gruas  në Kosovë morri pjesë në trajnimin trejavor mbi Programin e Trajnimit Ndërkombëtar të avancuar (ITP) mbi dhunën me bazë gjinore organizuar nga policia Suedeze dhe Kvinna till Kvinne ne tockholm. Pjesëmarrësit nga Shqipëria, Kosova, Mali i Zi, Moldavia dhe Ukraina marrin pjesë në ITP për të forcuar kapacitetin e tyre për të parandaluar dhe për t’iu përgjigjur dhunës në baza gjinore. Programi Ndërkombëtar i Trajnimit (ITP) “Parandalimi dhe reagimi ndaj dhunës me bazë gjinore – Forcimi i agjentëve të ndryshimit” është perkrahur  nga Agjencia Suedeze për Zhvillim Ndërkombëtar (SIDA). Qëllimi i progamit është të rrisë kapacitetin e organizatave dhe autoriteteve për të parandaluar dhe për t’iu përgjigjur dhunës në baza gjinore. Pjesëmarrësit perfitojne   njohuri të reja për të aplikuar në shtëpi dhe në të njëjtën kohë të bëhen pjesë e një rrjeti ndërkombëtar që kundërvepron dhunën me bazë gjinore.

ITP është projektuar kryesisht për zyrtarët e nivelit të mesëm dhe të lartë që punojnë në parandalimin ose reagimin e dhunës në baza gjinore në Shqipëri, Kosovë, Mal të Zi, Moldavi dhe Ukrainë. Pjesëmarrësit përfaqësojnë organizata ose institucione me mandat (dhe interesim) në punën me dhunën me bazë gjinore në vendet e tyre. Kjo përfshin: Policinë, prokurorët, shërbimet sociale, organizatat e shoqërisë civile që punojnë me GBV, Strehimoret për viktimat e GBV, profesionistët e shëndetësisë dhe ministritë përkatëse

Stockholm, 17 March-05 April 2019 – Representative of the women wellness center Kosovo  attended three weeks training  on advanced International Training Programme (ITP) on gender-based violence. organized by the Swedish police and Kvinna till Kvinne Stockholm . Participants from Albania, Kosovo, Montenegro, Moldova and Ukraine participate in the ITP to strengthen their capacity to prevent and respond to gender-based violence. The International Training Programme (ITP) “Prevent and respond to gender-based violence – Strengthening agents of change” is commissioned by the Swedish International Development Cooperation Agency (Sida). The progamme’s goal is to increase the capacity of organizations and authorities to prevent and respond to gender-based violence. Participants acquire new tools and knowledge to apply back home and simultaneously become part of an international network that counteracts gender-based violence.

The ITP is primarily designed for mid-level and senior officials working with gender-based violence prevention or response in Albania, Kosovo, Montenegro, Moldova and Ukraine. Participants represent organisations or institutions with a mandate to (and interest in) working with gender-based violence in their countries. This includes: Police ,prosecutors, Social services, civil society organizations working with GBV, Shelters for victims of GBV, Health professionals and Relevant ministries

 

CSSP Civil Society Strengthening PlatformGDPR Cookie Consent with Real Cookie Banner