Presentation of the findings from the thematic report: “Addictions, domestic violence and a temporary measure for protection against gender-based and domestic violence”

Today was held an online presentation of the findings of the thematic report on “Addictions, domestic violence and a temporary measure for protection against gender-based and domestic violence – Mandatory treatment of the perpetrator if he uses alcohol, drugs and other psychotropic substances or has a mental illness”.

Although the issues of gender-based violence and addictions are being opened more and more often and are recognized as a problem at the individual and social level, so far in our country no research has been conducted that focuses on these two phenomena together. In addition to the actualization of these two topics, there is still a social stigma when talking about gender-based violence and about addictions.

The report includes an analysis of the connection between addiction diseases and gender-based violence, with a specific focus on the temporary measure of protection – mandatory treatment. The purpose of this research is to provide an insight into the situation with addiction diseases with a focus on the city of Skopje, in the past three years, to explain how the temporary measure of protection is pronounced and implemented in practice and whether it gives the expected results, but also to provide insight into the subjective perception and experiences of women victims of violence by a perpetrator – addict.

The key findings show that the main deficiency in the treatment of addicts who are also perpetrators of violence is insufficient cooperation and coordination between healthcare system, local government, social work centers and courts. In addition, the fact that after the end of the treatment, the perpetrators are left “on their own”, that is, there is no responsible institution or organization that follows them, is highlighted as a challenge.

You can read the full report here.

The implementation of this activity is within the framework of the project “On the way to the EU: Prevention of violence against women in the Republic of North Macedonia”, financially supported by the Foundation “Kvinna till Kvinna” (The Kvinna till Kvina Fondation), and implemented by the National Network against Violence against women and domestic violence.

Презентација на наоди од тематски извештај: „Зависности, семејно насилство и привремена мерка за заштита од родово базирано и семејно насилство“

Денес се одржа онлајн презентација на наодите од тематскиот извештај на тема „Зависности, семејно насислство и привремена мерка за заштита од родово базирано и семејно насилство- Задолжително лекување на сторителот доколку употребува алкохол, дрога и други психотропни супстанци или има психичко заболување. “

Иако прашањата за родово базираното насилство и за зависностите засебно сè почесто се отвораат и се препознаваат како проблем на индивидуално и општествено ниво, досега во нашата држава не било спроведено истражување кое се фокусира на овие два феномени заедно. Покрај актуелизирањето на овие две теми, сè уште постои и општествената стигма кога се зборува за родово базирано насилство и кога се зборува за зависности.

Извештајот опфаќа анализа на поврзаноста на болестите на зависност со родово базираното насилство, со специфичен фокус на привремената мерка за заштита – задолжително лекување. Целта на ова истражување е да даде увид во тоа каква е состојбата со болестите на зависност со фокус на градот Скопје, во изминативе три години, да објасни како привремената мерка за заштита се изрекува и спроведува во пракса и дали ги дава очекуваните резултати, но и да даде увид во субјективната перцепција и искуствата на жените жртви на насилство од сторител – зависник.

Клучните наоди покажуваат  дека главен недостаток во третманот на зависници кои се и сторители на насилство е недоволна соработка и координација меѓу здравството, локалната самоуправа, центрите за социјална работа и судовите. Дополнително, како предизвик е истакнато и тоа дека по завршувањето на лекувањето, сторителите се оставени ,,сами на себе’’, односно не постои одговорна институција или организација која што ги следи.

Извештајот во целот можете да го прочитате тука.

Спроведувањето на оваа активност е во рамките на проектот „На пат кон ЕУ: Спречување на насилството врз жените во Република Северна Македонија“, финансиски поддржан од Фондацијата „Kvinna till Kvinna“(The Kvinna till Kvina Fondation), а имплементиран од Националната мрежа против насилство врз жени и семејно насилство.

CSSP Civil Society Strengthening PlatformGDPR Cookie Consent with Real Cookie Banner