Preparation of the New Action Plan for Implementation of the UNSCR 1325 in B&H/Priprema novog Akcionog plana za primjenu Rezolucije 1325 u BiH

16 May 2018 – the Agency for Gender Equality of the Ministry for Human Rights and Refugees in Bosnia and Herzegovina is coordinating preparation of the third Action Plan for implementation of the UN Security Council Resolution 1325 on Women, Peace, and Security for the period 2018 – 2022. The draft document has been made public via web site of the Agency, and the process of public consultations is opened until 30 May 2018.

The Action Plan focuses on three key areas – equal participation, protection and prevention, and coordination and partnership – and strategic objectives are increased participation of women in military, police, and peacekeeping missions, including participation in decision making, increased level of human security through gender equality lenses, and improved conditions and access to the implementation of the Action Plan.
Within protection and prevention, mid-term objectives are decreased level of human trafficking in B&H, improved support and assistance to the victims of sexual violence and other forms of torture during war, and improved gender responsible approach and systems of support in conditions of actual security threats and challenges.
Since the period of development the first Action Plan for Implementation of the UNSCR 1325 in B&H in 2010 – 2013, women’s civil society organizations in Bosnia and Herzegovina have their representatives the Coordination Board, and closely monitor activities of the B&H authorities on implementation of this public policy of importance for improving women’s human rights and gender equality in the practice.
The Draft Action Plan for Implementation of the UNSCR 1325 on Women, Peace, and Security in Bosnia and Herzegovina for the period 2018 – 2022 can be accessed here (local language only).

16. maj 2018.g. – Agencija za ravnopravnost polova, Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine koordinira pripremu trećeg Akcionog plana za primjenu Rezolucije Savjeta bezbjednosti UN-a 1325 o ženama, miru i sigurnosti za period 2018.-2022. Nacrt dokumenta je dostupan javnosti putem web stranice Agencije i proces javnih konsultacija je otvoren do 30. maja 2018.g.
Akcioni plan se fokusira na tri ključne oblasti – ravnopravno učešće, zaštita i prevencija i koordinacija i partnerstvo – i u okviru toga strateški ciljevi su povećano učešće žena u vojsci, policiji i mirovnim misijama, uključujući i mjesta donošenja odluka, povećan stepen ljudske sigurnosti kroz prizmu rodne ravnopravnosti i unaprijeđeni uslovi i pristup provođenju Akcionog plana.
U okviru zaštite i prevencije, srednjoročni ciljevi su smanjena stopa trgovine ljudima u BiH, poboljšana podrška i pomoć žrtvama koje su preživjele seksualno nasilje i druge oblike stradanja tokom rata i unaprijeđen rodno-odgovoran pristup i sistemi podrške u uslovima aktuelnih sigurnosnih prijetnji i izazova.
Od perioda kreiranja prvog Akcionog plana za primjenu UNSCR Rezolucije 1325 u BiH za period 2010.-2013., organizacije civilnog društva koje se bave zaštitom ženskih ljudskih prava u Bosni i Hercegovini su imale svoje predstavnice u Koordinacionom odboru i prate aktivnosti BiH institucija na svim nivoima na primjeni ove važne javne politike u kontekstu unaprijeđenja ženskih ljudskih prava i rodne ravnopravnosti u praksi.

Nacrt Akcionog plana za primjenu UNSCR 1325 o ženama, miru i sigurnosti u Bosni i Hercegovini za period 2018.-2022. možete pogledati ovdje (samo na lokalnom jeziku).

Photo: Agency for Gender Equality of Bosnia and Herzegovina

CSSP Civil Society Strengthening PlatformGDPR Cookie Consent with Real Cookie Banner