Praktika e standardizuar e mbrojtësve të viktimave rreth kërkesave për urdhërmbrojtje/The standardization practice of victim advocates about the request for a protection order

Gjakove,  05.07.2019. Misioni i OSBE-së në Kosovë organizoi një tryezë të rrumbullakët mbi procedurat që zyrtarët e avokatëve të viktimave duhet të ndjekin për të marrë urdhra mbrojtjeje në rastet e dhunës në familje.

Gjyqtarët, përfaqësuesit e Zyrës së Avokimit dhe Ndihmës së Viktimave, Qendra për Punë Sociale dhe menaxherët e strehimoreve nga Prizreni, Gjakova dhe Peja morën pjesë në këtë ngjarje dhe diskutuan bashkimin e praktikave të zyrtarëve të avokatëve të viktimave nga tre rajonet kur kërkonin një mbrojtje të tillë urdhra. Të gjithë ranë dakord që një qasje e unifikuar nga zyrtarët e avokatëve të viktimave do të ndihmonte në sigurimin e mbrojtjes më të mirë dhe më të shpejtë për viktimat e dhunës në familje.

Prezantimet janë dorëzuar nga drejtori i Zyrës së Avokatisë dhe Zyrës së Ndihmës së Viktimave, Basri Kastrati dhe Gjykatës së Apelit Valon Totaj, Lumni Sallauka dhe Albet Zogaj.

Seminari është pjesë e një sërë takimesh, dy prej të cilave u mbajtën më 21 mars dhe 19 qershor 2019, me qëllim rritjen e kapaciteteve lokale në trajtimin efektiv të dhunës në familje.

 

Gjakove, 05.07.2019. The OSCE Mission in Kosovo organized a roundtable on the procedures that victim advocate officers need to follow to obtain protection orders in domestic violence cases.

Judges, representatives of Victims’ Advocacy and Assistance Office, Center for Social Work and managers of shelters from Prizren, Gjakovë/Đakovica and Pejë/Peć participated in the event and discussed the unification of victim advocate officers practices from the three regions when requesting such protection orders. All agreed that a unified approach by victim advocate officers would help in providing better and faster protection for the victims of domestic violence.

Presentations were delivered by the Manager of the Victims’ Advocacy and Assistance Office, Basri Kastrati, and Appeal Court judges Valon Totaj, Lumni Sallauka, and Albet Zogaj.

The workshop is a part of a series of meetings, two of which were held on 21 March and 19 June 2019, aimed at enhancing local capacities in dealing with domestic violence effectively.

CSSP Civil Society Strengthening PlatformGDPR Cookie Consent with Real Cookie Banner