Orientation Workshop on Direct Work with Women and Adolescents Surviving Sexual Violence/Orijentaciona radionica o direktnom radu sa ženama i adolescentkinjama koje su preživjele seksualno nasilje

In Tivat, on September 15- 17, 2018 was held an orientation workshop on direct work with women and adolescents who survived sexual violence within the project  “Naming and Shaming Sexual Violence”. This training was attended by representatives of SOS Niksic and representatives of partner organizations: Safe Women’s House and NGO Prima. As a training team were Dusica Popadic (Incest Trauma Center – Belgrade) and Maja Mamula (Women’s Room, Zagreb). In this workshop it was presented the methodology for monitoring the cases of sexual violence, after which, through various exercises, was worked on the knowledge and skills necessary for direct work with women and adolescents who survived sexual violence.

_____________________________________________________________________________________________________________________

U Tivtu, 15-17 septembra ove godine se održala orijentaciona radionica o direktnom radu sa ženama i adolescentkinjama koje su preživjele seksualno nasilje u okviru projekta „Osvjetlimo mrak seksualnog nasilja“ . Na treningu su učestvovale predstavnice SOS Nikšić i predstavnice partnerskih organizacija: Sigurna Ženska Kuća i NVO Prima. Kao trenerski tim su bile Dušica Popadić (Incest Trauma Centar – Beograd) i Maja Mamula (Ženska soba, Zagreb). Na ovoj radionici je predstavljena metodologija za praćenje slučajeva seksualnog nasilja nakon čega se radilo na znanju i vještinama neophodnima za direktan rad sa ženama i adolescentkinjama koje su preživjele seksualno nasilje kroz razne vježbe.

CSSP Civil Society Strengthening PlatformGDPR Cookie Consent with Real Cookie Banner