National Action Plan for the Implementation of Resolution 1325 – Plani Kombëtar i Veprimit për Zbatimin e Rezolutës 1325

October 31, 2018 – National Action Plan for the Implementation of Resolution No.1325 of the United Nations Security Council: Agenda for women peace and security. – 31 tetor 2018 – Plani Kombëtar i Veprimit për Zbatimin e Rezolutës 1325 të Këshillit të Sigurisë së Kombeve të Bashkuara: Axhenda për Paqen dhe Sigurinë e Grave.

The Ministry of Health and Social Protection, United Nations Office for Gender Equality and Women’s Empowerment (UN Women), Albania and the Netherlands Embassy in Tirana, held a national conference for the purposes of presenting the National Action Plan for the Implementation of Resolution No.1325 of the United Nations Security Council: Agenda for women peace and security.
The Council of Ministers, in Albania has adopted the Inter institutional Action Plan for Resolution 1325, approved by DCM 524, dated 11.09.2018, published in Official Journal 134/2018, an important step in guaranteeing the expansion of women’s inclusion policies in the security field.
The aim of this conference was to discuss about the importance of the National Action Plan for the implementation of the UN Security Council Resolution 1325 on Women, Peace and Security, which means more support for women to have full participation at all levels of decision-making in the country, and adequate prevention of and responses to all forms of violence.
In this event there were representatives of government, partners, donors, civil society organizations and networks, parliamentarians, experts/academics and youth who discussed together on the National Agenda for Women, Peace and Security and its implementation importance in Albania.
The diplomatic corps in Albania, during their speeches, emphasized the importance of Resolution 1325, as it requires all actors to increase women’s participation and incorporate gender perspectives in all United Nations efforts on peace and security. The Head of the OSCE Presence in Albania, Ambassador Bernd Borchardt, has secured OSCE continued support to strengthening the role of women in Albania.

Ministria e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale, Zyra e Kombeve të Bashkuara për Barazi Gjinore dhe Fuqizimin e Grave (Gratë e OKB-së), Shqipëria dhe Ambasada e Mbretërisë së Holandës mbajtën një konferencë kombëtare me qëllim të paraqitjes së Planit Kombëtar të Veprimit për Zbatimin e Rezolutës Nr.1325 të Këshillit të Sigurisë së Kombeve të Bashkuara: Axhenda për paqen dhe sigurinë e grave.
Këshilli i Ministrave në Shqipëri ka miratuar Planin e Veprimit Ndërinstitucional për Rezolutën 1325, të miratuar me VKM 524, datë 11.09.2018, botuar në Gazetën Zyrtare 134/2018, një hap i rëndësishëm në garantimin e zgjerimit të politikave të përfshirjes së grave në fushën e sigurisë .
Qëllimi i kësaj konference ishte diskutimi i rëndësisë së Planit Kombëtar të Veprimit për zbatimin e Rezolutës 1325 të Këshillit të Sigurisë së OKB-së për Gratë, Paqen dhe Sigurinë, që do të thotë më shumë mbështetje për gratë që të kenë pjesëmarrje të plotë në të gjitha nivelet e vendimmarrjes në vend, dhe parandalimin e duhur dhe përgjigjet ndaj të gjitha formave të dhunës.
Në këtë rast ishin përfaqësues të qeverisë, partnerëve, donatorëve, organizatave të shoqërisë civile dhe rrjeteve, parlamentarëve, ekspertëve / akademikëve dhe të rinjve të cilët diskutuan së bashku në Agjendën Kombëtare për Gratë, Paqen dhe Sigurinë dhe rëndësinë e zbatimit të saj në Shqipëri.
Korpusi diplomatik në Shqipëri, gjatë fjalimeve të tyre, theksoi rëndësinë e Rezolutës 1325, pasi kërkon nga të gjithë aktorët që të rrisin pjesëmarrjen e grave dhe të përfshijnë perspektivat gjinore në të gjitha përpjekjet e Kombeve të Bashkuara për paqen dhe sigurinë. Përfaqësuesi i OSBE-së në Shqipëri, Ambasadori Bernd Borchardt, ka siguruar mbështetjen e OSBE-së për forcimin e rolit të grave në Shqipëri.

CSSP Civil Society Strengthening PlatformGDPR Cookie Consent with Real Cookie Banner