Murders of women in the Western Balkans – Report for 2021

Partner organization Foundation “United Women” from Banja Luka (Bosnia and Herzegovina) prepared a joint report for the countries of the Western Balkans, together with the partner organizations from Serbia, Kosovo, Albania, Montenegro and North Macedonia, which contains data from the 6 countries, key findings and key recommendations for murders of women or femicides during 2021 in the region.

Key findings, or common characteristics for the region, indicate that the circumstances leading to femicide cases show a higher risk of femicide where women victims left their husbands/partners or there were indications that they intended to leave. Namely, every second woman was killed by her husband or partner in their shared house/apartment.

In addition, the findings show that women of all age groups are at risk of being victims of femicide, with an increased incidence in the 46 to 55 age group in particular. More than half of femicide cases in 2021 in the Western Balkans Region occurred in urban areas (61%), while 39% of female victims were killed in rural areas. Only (24%) of women and girls who were victims of femicide reported violence in institutions before the femicide occurred. Every third woman victim (33%) was killed with firearms (pistols, automatic rifles, explosive devices).

Men of all age groups have been identified as the perpetrators of these murders, with an increased incidence especially in the 36 to 45 age group.

The key recommendations are as follows:

– Official statistical data related to cases of violence against women and girls in the countries of the Western Balkans Region should contain data on gender-related murders of women;

– It is necessary to provide financial support to women’s civil society organizations in the Western Balkans Region to enable them to carry out continuous monitoring of cases of gender-based and domestic violence;

– It is necessary to apply an integrated focus on the geographical prevalence of cases of femicide (urban/rural environment) during the development and implementation of programs for the prevention of gender-based and domestic violence;

– There should be monitoring of reported cases of domestic violence and intimate partner violence where there is possession of firearms by perpetrators, as well as cases where women have left or intend to leave the violent partner. These cases should be classified as high risk cases.

– Institutions should take greater steps to ensure that risk assessments are carried out and that protection and care are available to women who choose to leave abusive husbands or partners and to women who are exposed to stalking, harassment, threats or other forms of violence.

The report is available at this link in English.

This activity was carried out within the project “Institutionalization of quality services for the integration and rehabilitation of women victims of violence in the Western Balkans” supported by the Austrian Development Agency (ADA).

Убиства на жени во Западен Балкан – Извештај за 2021г.

Партнерската организација Фондација „Обединети жени“ од Бања Лука (Босна и Херцеговина, изработи заеднички извештај за земјите од Западен Балкан, заедно со партнерските организации од Србија, Косово, Албанија, Црна Гора и Северна Македонија, во кој се содржат податоци од 6те земји, клучни наоди и клучни препораки за убиства на жени односно фемициди во текот на 2021 година во регионот.
Клучните наоди, или заедничките карактеристики за регионот укажуваат тоа дека околностите кои водат до случаи на фемицид покажуваат поголем ризик од фемицид во случаи кога жените жртви ги напуштиле своите сопрузи/партнери или кога имало индикации дека имале намера да ги напуштат. Имено, секоја втора жена била убиена од нејзиниот сопруг или партнер во нивната заедничка куќа/стан.
Дополнително, наодите покажуваат дека жените од сите возрасни групи се изложени на ризик да бидат жртви на фемицид, со зголемена појава во особено возрасна група од 46 до 55 години. Повеќе од половина од случаите на фемицид во 2021 година во Регионот на Западен Балкан се јавува во урбаните средини (61%), додека 39% жени жртви биле убиени во руралните средини. Само (24%) од жените и девојчињата кои биле жртви на фемицид пријавиле насилство во институциите пред да се случи фемицид. Секоја трета жена жртва (33%) била убиена со огнено оружје (пиштоли, автоматски пушки, експлозивни направи).
Како извршители на овие убиства се идентификувани мажите од сите возрасни групи се, со зголемена појава особено во возрасната група од 36 до 45 години.
Клучните препораки се следниве:
– Официјалните статистички податоци поврзани со случаи на насилство врз жени и девојки во земјите во Регионот на Западен Балкан треба да содржи податоци за полот поврзани убиства на жени;
– Потребно е да се осигури финасиска поддршка на женските граѓански организации во Регионот на Западен Балкан за да им се овозможи да спроведуваат континуирано следење на случаите на родово базирано и семејно насилство;
– Потребно е да се применува интегриран фокус на географската преваленца на случаи на фемицид (урбан/рурална средина) при развој и спроведување на програми за превенција од родово базирано и семејно насилство;
– Треба да се спроведува следење на пријавените случаи на семејно насилство и насилство од интимен партнер каде што постои поседување на огнено оружје кај сторители, како и случаите каде жените ја напуштиле или имаат намера да ја напуштат насилната средина. Овие случаи треба да се класифицираат како случаи со висок ризик.
– Институциите треба да преземат поголеми чекори за да се осигури дека се вршат проценки на ризик и дека заштитата и грижата им се достапни на жените кои избираат да ги напуштат насилните сопрузи или партнери и на жените кои се изложени на демнење, вознемирување, закани или други форми на насилство .
Извештајот е достапен на овој линк на англиски јазик.
Оваа активност се спроведе во рамките на проектот „Институционализација на квалитетни услуги за интеграција и рехабилитација на жени жртви на насилство во Западен Балкан„ поддржан од Австриска агенција за развој (АДА).

 

CSSP Civil Society Strengthening PlatformGDPR Cookie Consent with Real Cookie Banner