“How much are applied laws on the position of women in Kosovo”/ Sa zbatohen Ligjet në Fuqi për Pozitën e Gruas në Kosovë

May 8, 2018 –    Marking the European day Peja Municipality organized a round table on how much are applied laws regarding the women position

Peja Municipality, in cooperation with the office for gender equality and the directorate for European integration, law enforcement representative from the agency for gender equality, the judge from basic court of Peja, and representative of the office of the People’s Advocate organized round table on “How much are applied laws on the position of women in Kosovo”.

This table is organized precisely in the European Day marking, the importance of the implementation of the laws and strengthening the role and the women position in Kosova.

 Many institutions and representatives of women organizations were present and talked directly about their experiences and finding more effective way to improve the situation and of women and improving the implementations of the laws regarding women situation.

Make sure to follow our hashtags: #CSSPstrongtogether #CSSPagainstVAWG

Komuna e Pejës, në bashkëpunim me zyrën për barazi gjinore dhe drejtorinë për Integrime Evropiane, përfaqësuesin e zbatimit të ligjit nga agjencia për barazi gjinore, gjykatësi i gjykatës themelore të Pejës dhe përfaqësuesi i zyrës së Avokatit të Popullit organizuan tryezën e rrumbullakët mbi ” Sa janë zbatuar ligjet për pozitën e grave në Kosovë “

Kjo tryeze është e organizuar pikërisht në shënimin e Ditës Evropiane, per rëndësinë e zbatimit të ligjeve dhe forcimin e rolit dhe pozitës së grave në Kosovë Shumë institucione dhe përfaqësues të grave organizatat ishin prezentë dhe biseduan drejtpërsëdrejti për përvojat e tyre dhe gjetjen e mënyrës më efektive për përmirësimin e situatës dhe të grave dhe përmirësimin e zbatimit të ligjeve në lidhje me situatën e grave.

Sigurohuni që të ndiqni hashtags tonë: #CSSPstrongtogether #CSSPagainstVAWG 

CSSP Civil Society Strengthening PlatformGDPR Cookie Consent with Real Cookie Banner