Modules for Increasing Media Literacy on Gender Based Violence and Violence Against Women and Girls

The media play an important role in the prevention and protection of gender-based and domestic violence, and their role is clearly appointed in the Istanbul Convention, the National Action Plan for the Implementation of the Istanbul Convention (2018-2023), and the Law on Elimination and Protection against Violence against women and domestic violence. When creating and broadcasting informative and educational programs, the media should take care of raising public awareness of all forms of gender-based violence and domestic violence, promoting gender equality and eliminating gender role stereotypes, either alone or through professional associations of journalists and media workers, and to establish cooperation with CSOs to strengthen their capacity for professional reporting on issues related to gender-based and domestic violence.

In partnership with HOPS – Healthy Option Project – Skopje and Coalition “Margins”, we developed Modules for increasing media literacy on gender-based violence and violence against women and girls, whose main goal is to upgrade the skills and knowledge of different types of media professionals (journalists, reporters, investigative journalist, editors, management persons, etc.). Namely, the document contains 3 modules, as follows:

  • Module 1 – Gender Based Violence and Marginalized Groups of Women, by Irena Cvetkovikj, PhD and Natasa Boshkova, MA
  • Module 2 – Existing national legislation and the system of protection of women and girls victims of gender-based violence and domestic violence, author Maja Balsicevska, M.Sc.
  • Module 3– Reporting on Gender Based Violence, author Marina Tuneva, PhD

The modules were developed within the project “With different discourse to a better reality, the media in the fight against gender-based violence – strengthening media literacy for GBV”, implemented by HOPS – Healthy Options Project Skopje, in partnership with the Coalition “Margins” and National Network to End Violence against Women and Domestic Violence, within the Regional Program of the European Union and UN Women “Prevention of Violence against Women and Girls: Implementing Norms – Changing Minds.”

The document is available in Macedonian on this link.

Модули за зголемување на медиумската писменост за родово базирано насилство и насилство врз жените и девојките

Медиумите играат важна улога во превенцијата и заштитата од родово-базирано и семејно насилство, и нивната улога е јасно предвидена во Истанбулската конвенција, Националниот акциски план за имплементација на Истанбулската конвенција (2018 -2023), како и Законот за спречување и заштита од насилство врз жени и семејно насилство. При креирањето и емитувањето информативни и едукативни програми, медиумите треба да водат сметка за подигање на свеста кај општата јавност за сите форми на родово-базирано насилство и семејно насилство, промовирање на родовата еднаквост и елиминирање на стереотипите за родовите улоги и самостојно или преку професионалните здруженија на новинари и медиумските работници, и да  воспоставуваат соработка со здруженијата за јакнење на своите капацитети за професионално известување за прашањата поврзани со родово-базирано и семејно насилство.

Во партнерство со ХОПС – Опции за здрав живот – Скопје и Коалиција „Маргини“, изработивме Модули за зголемување на медиумската писменост за родово базирано насилство и насилство врз жените и девојките, чија главна цел е надградување на вештините и знаењата на различни видови медиумски професионалци (новинари, репортери, истражувачки новинар, уредници, лица од менаџментот итн.). Имено, документот содржи 3 модули и тоа:

  • Модул 1 – Родово базираното насилство и маргинализираните групи на жени, авторки д-р Ирена Цветковиќ и м-р Наташа Бошкова
  • Модул 2 – Постојната национална легислатива и системот на заштита на жени и девојки жртви на родово базирано насилство и семејно насилство, авторка м-р Маја Балшиќевска
  • Модул 3 – Известување за родово базираното насилство, авторка д-р Марина Тунева

Модулите се изработени во рамките на проектот  „Со различен диксурс до подобра реалност, медиумите во борбата против родово базирано насилство – зајакнување на медиумската писменост за РБН“, имплементиран од ХОПС – Опции за здрав живот Скопје, во партнерство сo Коалиција „Маргини“ и Национална мрежа за борба против насилството врз жените и семејното насилство, во рамки на Регионалната програма на Европската Унија и UN Women  „Спречување на насилството врз жените и девојките: Имплементирање на норми – промена на ставови.“

Документот е достапен на македонски јазик на овој линк.

CSSP Civil Society Strengthening PlatformGDPR Cookie Consent with Real Cookie Banner