Meeting with service providers to discuss the importance of setting up crisis centers/Takim me ofrues shërbimi për të diskutuar rreth rendësisë së ngritjes së qendrave të emergjencës

Meeting with service providers to discuss the importance of setting up crisis centers                             

15 October 2021, Vlora – Albanian Women’s Empowerment Network (AWEN), in cooperation with “Vatra” Center, a member organization of the network, held a meeting on October 15 with 10 representatives of service providers for victims of gender-based violence and domestic violence.

During this meeting, the challenges faced by women and girls victims of violence were widely discussed, but also the challenges of service providers in case management. As in previous meetings, from the discussions resulted that one of the main needs of victims of violence (including victims of sexual violence) is emergency housing. The Municipality of Vlora has not yet set up a functional emergency center, although this is already required by law.

At the end of the meeting, the participants agreed that they will raise this concern with the Municipality in order to take concrete measures for emergency accommodation of victims.

AWEN and the Vatra Center will continue to advocate on this issue at the local and central level.


Takim me ofrues shërbimi për të diskutuar rreth rendësisë së ngritjes së qendrave të emergjencës

15 Tetor 2021, Vlorë – Rrjeti i Fuqizimit të Gruas në Shqipëri (AWEN), në bashkëpunim me Qendrën “Vatra”, organizatë anëtare e rrjetit, realizuan më 15 Tetor një takim me 10 përfaqësues të institucioneve ofrues shërbimi për viktimat e dhunës me bazë gjinore dhe dhunës në familje.

Gjatë këtij takimi u diskutua gjerësisht mbi sfidat me të cilat përballen gratë dhe vajzat viktima të dhunës por gjithashtu sfidat e ofruesve të shërbimeve në menaxhimin e rasteve. Ashtu si në takime të tjera të mëparshme, nga diskutimet rezultoi se një prej nevojave kryesore të viktimave të dhunës (përfshirë viktimat e dhunës seksuale) është strehimi emergjent. Bashkia e Vlorës ende nuk ka ngritur një qendër emergjence funksionale edhe pse kjo tashmë është e parashikuar në ligj.

Në përfundim të takimit, pjesëmarrësit dakordësuan se do të ngrenë këtë shqetësim pranë Bashkisë Vlorë në mënyrë që të merren masa konkrete për strehimin emergjent të viktimave.

AWEN dhe Qendra “Vatra” do të vazhdojnë të advokojnë për këtë çështje në nivel lokal dhe qëndror.

CSSP Civil Society Strengthening PlatformGDPR Cookie Consent with Real Cookie Banner