‘’Kuadri ligjor dhe politik mbi dhunën në familje ” / “Legal and policy framework on domestic violence”

E mërkurë, 03 prill 2019; OSBE organizoi punëtorinë në bashkëpunim të ngushtë me Zyrën për Mbrojtjen dhe Asistimin e Viktimave për të gjithë personelin e strehimoreve  dhe përfaqësuesit e organizatave joqeveritare që punojnë në të drejtat e njeriut në regjionet e Gjakovës, Pejës dhe Prizrenit. Seminari synon të zhvillojë njohuritë e pjesëmarrësve mbi kuadrin ligjor dhe politik mbi dhunën në familje dhe konceptin mbi dhunën në baza gjinore.

Gjatë punëtoris mbi kornizën ligjore të Kosovës për dhunën në familje të mbajtur në Gjakovë, Zëvendësshefi i Misionit të OSBE-së në Kosovë, Kilian Wahl, Koordinatori i Kosovës për Dhunën në Familje, z. Naim Qelaj dhe Menaxheri z. Basri Kastrati, diskutuan sfidat kryesore në zbatimin e Strategjisë për Mbrojtjen nga Dhuna në Familje dhe Planin e Veprimit 2016-2020.

Këtë herë, z. Qelaj u përqëndrua në nevojën për të rregulluar pozitën e Koordinatorit të Kosovës, si dhe për të vendosur bazën e të dhënave mbi rastet e dhunës në familje dhe mekanizmin komunal të koordinimit për mbrojtjen nga dhuna në familje në kuadrin ligjor të Kosovës me qëllim rritjen llogaridhënia e aktorëve përkatës.

Ai gjithashtu tërhoqi vëmendjen e pjesëmarrësve në Projektligjin për Ndërmarrjet Shoqërore, të cilat mund të bëheshin një mjet i dobishëm në sigurimin e zgjidhjeve financiare më të qëndrueshme për OJQ-të, përfshirë strehimoret për viktimat e dhunës në familje.

Tema të tjera të diskutuara gjatë ngjarjes kanë treguar nevojën për strehim social për viktimat e dhunës në familje pasi atoa largohen nga strehimi; vëmendje e veçantë për viktimat me aftësi të kufizuara dhe nevoja për emërimin e një pike fokusi për dhunën në familje në secilën Qendër të Mirëqenies Sociale.

 

Wednesday, 03  April 2019; OSCE  organized the workshop in close co-operation with the Victim Protection and Assistance Office for all shelter staff and the representatives of the non-governmental organizations working on human rights in Gjakove/Dakovica, Peje/Pec and Prizren regions. The workshop aims to develop the participants’ knowledge of legal and policy framework on domestic violence and gender-based violence concept.

During the second in a series of workshops on Kosovo legal framework on domestic violence held in Gjakova/Ðakovica, the Deputy Head of OSCE Mission in Kosovo, Mr. Kilian Wahl, the Kosovo Coordinator on Domestic Violence, Mr. Naim Qelaj, and the Manager of the Victim Protection and Assistance Office, Mr. Basri Kastrati, discussed the main challenges in the implementation of the Strategy on Protection from Domestic Violence and the Action Plan 2016-2020.

This time, Mr. Qelaj focused on the need to regulate the position of the Kosovo Coordinator, as well as to place the database on domestic violence cases and the municipal coordination mechanism on protection from domestic violence under the legal framework of Kosovo in order to increase accountability of respective stakeholders.

He also drew the participants’ attention to the Draft Law on Social Enterprises, which could become a useful tool in providing for more sustainable financial solutions for NGOs, including shelters for victims of domestic violence.

Other topics discussed during the event entailed the need for social housing for victims of domestic violence after they leave the shelter; special attention to the victims with disabilities and the need for appointing a domestic violence focal point in each Centre of Social Welfare.

 

 

 

CSSP Civil Society Strengthening PlatformGDPR Cookie Consent with Real Cookie Banner