Konferenca rajonale “Qasja në drejtësi e viktimave të dhunës në familje dhe dhunës në baza gjinore’’

Konferenca rajonale “Qasja në drejtësi e viktimave të dhunës në familje dhe dhunës në baza gjinore’’

Me datë 10 dhe 11 dhjetor, 2018  nën organizimin e Zyrës së Koordinatorit Ndërkombëtar kundër Dhunës në Familje, z. Naim Qelaj, u mbajt konferenca rajonale “Qasja në drejtësi e viktimave të dhunës në familje dhe dhunës në baza gjinore’’, në të cilën morën pjesë më shumë se 300 pjesëmarrës nga Kosova si dhe përfaqësues nga vendet e rajonit si, Shqipëria, Mali i Zi, Bosnja dhe Hercegovina, Kroacia, Maqedonia si dhe mysafirë nga Britania e Madhe dhe SHBA-të.Konferenca kishte për qëllim të adresojë qasjen në drejtësi për viktimat e dhunës në familje dhe dhunës me baza gjinore, duke u përqëndruar në fushën e parandalimit, mbrojtjes dhe rehabilitimit dhe riintegrimit.

 

Gjatë ditës së dytë të konferencës u mbajt një punëtori me grupe punuese me qëllim të draftimit të rekomandimeve për të përmirësuar parandalimin, mborjtjen dhe programet e rehabilitimit dhe riintegrimit për viktimat e dhunës në familje dhe dhunës me baza gjinore.Një thirje e përbashkët që doli nga kjo konferencë, nga të gjithë pjesëmarrësit ishte që të investohet më shumë në mbeshtjejten financiare për strehimoret për viktimat e dhunës me baza gjinore, marrë parasysh që edhe këtë vit qeveria nuk ka përfshirë ngritje të fondeve për të mbështetur në tërësi shërbimet që ofrojnë strehimoret.

 

 

Regional Conference Access to Justice for Victims of Domestic and Gender Based Violence

On December 10 and 11, 2018 under the organization of the Office of National Coordinator against Domestic Violence, Naim Qelaj, was held the regional conference “Access to Justice for Victims of Domestic Violence and Gender-Based Violence”, attended by more than 300 participants from Kosovo as well as representatives from the countries of the region such as Albania, Mali Black, Bosnia and Herzegovina, Croatia, Macedonia, as well as guests from Great Britain and the United States. The conference was intended to address access to justice for victims of domestic violence and gender-based violence, focusing on prevention, defense and rehabilitation and reintegration.

During the second day of the conference, a workshop with working groups was held with the aim of drafting recommendations to improve prevention, rehabilitation and rehabilitation and reintegration programs for victims of domestic violence and gender-based violence. A common call that emerged from this conference, from all participants, was to invest more in financial support for shelters for victims of gender-based violence, considering that this year the government did not include raising funds to fully support shelters providing services.

 

CSSP Civil Society Strengthening PlatformGDPR Cookie Consent with Real Cookie Banner