Increasing Knowledge and Effective Response of Roma, Ashkali and Egyptian women organizations to respond on Gender-Based Violence / Rritja e njohurive dhe reagimi efektiv i Organizatave të Grave Romë, Ashkali dhe Egjiptianë për t’iu përgjigjur dhunës me bazë gjinore

Peje,  23 December, the Network of Roma, Ashkali and Egyptian Women’s Organizations of Kosovo organized a round table with representatives of government and civil society on awareness rising on legal mechanisms to protect domestic and gender-based violence in communities in the Pejë / Pejës region.

The meeting served as an opportunity for government and civil society representatives to gather and examine this common concern and also stressed that we all must change our attitude as a society and that the problems of Roma women should no longer simply be ascribed to Roma tradition and dismissed as such.

 

Peje,  23 Dhjetor, Rrjeti i Organizatave të Grave Romë, Ashkali dhe Egjiptianë të Kosovës organizuan një tryezë të rrumbullakët me përfaqësues të qeverisë dhe shoqërisë civile për ngritjen e vetëdijes për mekanizmat ligjorë për të mbrojtur dhunën në familje dhe në bazë gjinore në komunitete në rajonin e Pejës

Takimi shërbeu si një mundësi për përfaqësuesit e qeverisë dhe shoqërisë civile për të mbledhur dhe ekzaminuar këtë shqetësim të përbashkët dhe gjithashtu theksoi se ne të gjithë duhet të ndryshojmë qëndrimin tonë si një shoqëri dhe se problemet e grave rome nuk duhet të atribuohen thjesht në traditën rome dhe të hedhin poshtë si i tillë.

CSSP Civil Society Strengthening PlatformGDPR Cookie Consent with Real Cookie Banner