Implementation of the UNSCR 1325 in BiH: Lessons Learned Steps Ahead/ Primjena UNSCR 1325 u BiH: Naučene lekcije i naredni koraci

17 July 2018 – On the occasion of the visit of Ambassador Mara Marinaki, EEAS Principal Advisor on Gender and Implementation of UNSCR 1325 on Women, Peace and Security to Sarajevo, EU Office in Bosnia and Herzegovina organized a round table discussion and a meeting with civil society activists. Objective was to discuss key results and lessons learned, but also providing a space to explore steps ahead in advancing gender equality and the women, peace and security agenda in Bosnia and Herzegovina. Participants of the round table were representatives of the BiH Agency for Gender Equality, the Gender Center of RS Government, UNWOMEN, SIDA, and women’s and human rights civil society groups from BiH, including the Foundation United Women Banja Luka, Sarajevo Open Center, Žene ženama Sarajevo, Helsinki Citizen’s Assembly Banja Luka, the Association of Roma Women Bolja Budućnost from Tuzla, and others.

Despite extensive legislative and public policy framework for advancing women’s human rights and gender equality, including action plans for implementation of UNSCR 1325, weak progress has been identified in terms of strengthening women’s participation in decision making, prevention and combating gender based violence, and improving women’s participation in peace building and security. Challenges include weak coordination mechanisms within different levels of governance in B&H, absence of partnership between public institutions and CSOs, and absence of political will to prioritize gender equality by decision makers. Shrinking space for action women’s CSOs is also identified as obstacle to progress in implementation of UNSCR 1325 in Bosnia and Herzegovina.

Ambassador Marinaki emphasized vital importance of continuous support to women’s civil society initiatives, and involvement of marginalized groups of women in advocacy for full implementation of the international standards on gender equality, and progress of Bosnia and Herzegovina toward joining the European Union.

17. juli 2018. godine – Povodom posjete ambasadorice Mare Marinaki, EEAS glavne savjetnice za rodnu ravnopravnost i primjenu UNSCR 1325 o ženama, miru i sigurnosti Sarajevu, kancelarija Evropske unije u Bosni i Hercegovini je organizovala okrugli sto i sastanak sa aktivistkinjama civilnog društva. Cilj aktivnosti je bila diskusija o ključnim rezultatima i naučenim lekcijama, ali i prostor za razgovor o narednim koracima u pravcu unaprijeđenja ravnopravnosti polova i doprinosa žena miru i sigurnosti u Bosni i Hercegovini. Učesnici i učesnice okruglog stola su bili predstavnici i predstavnice Agencije za ravnopravnost polova Bosne i Hercegovine, Gender centra Vlade Republike Srpske, UNWOMEN-a, SIDA-e i aktivistkinje organizacija civilnog društva koje se bave pitanjima ravnopravnosti polova i zaštite ljudskih prava u BiH, uključujući Fondaciju Udružene žene Banja Luka, Sarajevski otvoreni centar, Žene ženama Sarajevo, Helsinški parlament građana Banja Luka, Udruženje Romkinja Bolja Budućnost iz Tuzle i druge.

Uprkos obimnom zakonodavstvu i javnim politikama usmjerenim na unaprijeđenje ženskih ljudskih prava i pravnopravnosti polova, uključujući i akcione planove za primjenu UNSCR 1325, slab napredak je uočen u pravcu jačanja učešća žena u procesima odlučivanja, sprečavanja i suzbijanja rodno zasnovanog nasilja i unaprijeđenja učešća žena i izgradnji mira i sigurnosti. Izazovi uključuju slabu koordinaciju između vladinih institucija i organizacija civilnog društva, i odsustvo političke volje donosioca odluka da prepoznaju zaštitu ženskih ljudskih prava i ravnopravnost polova kao prioritetna pitanja. Sužavanje prostora za djelovanje ženskih organizacija civilnog društva je takođe identifikovano kao prepreka napretku u primjeni UNSCR 1325 u Bosni i Hercegovini.

Ambasadorica Marinaki je naglasila vitalni značaj kontinuirane podrške inicijativama ženskih organizacija civilnog društva i uključivanje marginalizovanih grupa žena u zalaganje za punu primjenu međunarodnih standarda u oblasti ravnopravnosti polova i napretku Bosne i Hercegovine prema uključivanju u Evropsku Uniju.

Photo: EU

CSSP Civil Society Strengthening PlatformGDPR Cookie Consent with Real Cookie Banner