Gender Equality Through the Eyes of Men in Kosovo

Prishtine, 29 May 2018,   Gender Equality Through the Eyes of Men in Kosovohttp://kosovo.unfpa.org/sites/default/files/pub-pdf/English_0.pdf http://kosovo.unfpa.org/sites/default/files/pub-pdf/Shqip.pdf http://kosovo.unfpa.org/sites/default/files/pub-pdf/Serbian.pdf

UNFPA jointly with the OSCE Mission in Kosovo launched a report with results of the International Men and Gender Equality Survey (IMAGES)-A Men’s Perspective on Gender Equality in Kosovo conducted for the first time in Kosovo.

The report aims to raise awareness on men’s attitudes and perceptions on a wide variety of topics related t o gender equality and it is a result of a Kosovo-wide and representative qualitative and quantitative data gathering.

UNFPA Assistant Representative Visare Mujko-Nimani said that “we need to work together with men and women to remove attitudes, prejudices and stereotypes about equality and gender norms as this is an inclusive issue affecting both sexes and not just the feminine as it is thought in most cases’’. Ms. Mujko-Nimani also added that ‘’Education and awareness raising of a society towards gender equality begins in the cell of society, in our families, when the child sees how responsibilities and duties in the family are shared, how the father treats the mother, daughter, sister and thus creates a role model for his future behaviour as a brother, husband and future father.

On the other hand, Deputy Head of the OSCE Mission in Kosovo Kilian Wahl said that ‘’ Gender equality promotion is not anymore an isolated topic but has become an integral part of the overall development of the society. Men must and can play a positive role in fighting gender-based stereotypes and promoting gender equality’’

On behalf of Kosovo Institutions, Executive Director of the Agency for Gender Equality Edi Gusia said that “This research, which we have in our hands today, once again reiterates the fact that in order to achieve gender equality as for any democratic process, the monologue or dialogue between proponents of the same opinion are not enough, instead we should establish dialogue between the sexes where men and boys are allies and promoters of gender equality”.

The event also served as an open discussion opportunity on the findings of the research  between different stakeholders  such as  government and non-government  institutions, CSO, FBOs, UN  and other international agencies  on  recommendations for concrete actions and  development of the future programs  on  enhancement  of engagement  of  men and boys  but also of the whole society in gender equality .

Make sure to follow our hashtags: #CSSPstrongtogether, #CSSPagainstVAWG, #changingmindstoEVAW

 

 

Prishtinë, 29 maj 2018, Barazia gjinore përmes syve të meshkujve në Kosovë

UNFPA në bashkëpunim me Misionin e OSBE-së në Kosovë filloi një raport me rezultatet nga burrat Ndërkombëtare dhe Survey Barazi (FOTOT) Perspektiva -Një burra mbi Barazinë Gjinore në Kosovë Gjinore kryer për herë të parë në Kosovë.

Raporti ka për qëllim të rrisë ndërgjegjësimin mbi qëndrimet dhe perceptimet e meshkujve në një larmi të gjerë temash që lidhen me barazinë gjinore dhe kjo është një rezultat i një grumbullim cilësor dhe sasior në tërë Kosovën dhe përfaqësues të dhënave.

UNFPA Ndihmës Përfaqësuesi Visare Mujko-Nimani tha se “ne duhet të punojmë së bashku me burrat dhe gratë për të hequr qëndrimet, paragjykimet dhe stereotipet rreth barazisë dhe gjinore normave pasi kjo është një çështje gjithëpërfshirëse që ndikojnë në të dy gjinitë dhe jo vetëm femërore siç është menduar dhe shumica e rasteve ”. Znj Mujko-Niman gjithashtu shtoi se “Education” dhe ndërgjegjësimi i shoqërisë flet fillon në qelizë të shoqërisë, në familjet tona, kur fëmija sheh se si përgjegjësitë dhe detyrat në familje janë të përbashkëta, si babai e trajton nënën, vajza, motra dhe kështu krijon një model për sjelljen e tij të ardhshme si vëlla, bashkëshort dhe baba i ardhshëm.

Nga ana tjetër, Zëvendës Shef i Misionit të OSBE-së në Kosovë Kilian Wahl tha se ” promovimi Barazia gjinore nuk është më një temë izoluar, por është bërë një pjesë integrale e zhvillimit të përgjithshëm të shoqërisë. Burrat duhet dhe mund të luajnë një rol pozitiv në luftimin e stereotipeve të bazuara në gjini dhe promovimin e barazisë gjinore ‘

Në emër të institucioneve të Kosovës, Drejtori Ekzekutiv i Agjencisë për Barazi Gjinore, Edi Gusi tha se “Ky hulumtim, të cilat ne kemi në duart tona sot, edhe një herë përsërit faktin se në mënyrë për të arritur barazinë gjinore si për çdo proces demokratik, monolog ose dialogu midis përkrahësve të mendimit të njëjtë nuk janë të mjaftueshme, por duhet të krijojmë një dialog mes gjinive ku burrat dhe djemtë janë aleatë dhe nxitës të barazisë gjinore “.

Ngjarja gjithashtu ka shërbyer si një mundësi për të hapur diskutimin mbi të gjeturat e hulumtimit në mes të akterëve të ndryshëm të tilla si qeveritare dhe jo-qeveritare të institucioneve, organizatave të shoqërisë civile, FBOs, OKB dhe agjencitë e tjera ndërkombëtare mbi rekomandimet për veprime konkrete dhe zhvillimin e programeve të ardhshme në rritjen e angazhimi i burrave dhe djemve por edhe i të gjithë shoqërisë në barazinë gjinore.

Ju ftojmë të ndiqni hashtaget tona: #CSSPstrongtogether, #CSSPagainstVAWG, #changingmindstoEVAW

 

CSSP Civil Society Strengthening PlatformGDPR Cookie Consent with Real Cookie Banner