Final observation of the UN Committee for the Elimination of Discrimination against Women in Serbia

10th of March, 2019: The United Nations Committee on the Elimination of Discrimination Against Women (CEDAW) sent Serbia concluding observations pointing to a number of problems and omissions in the implementation of this binding international treaty. Coalition of organizations – Autonomous Women’s Center, ASTRA and Women in Black, expresses satisfaction with the content of Concluding observations.


During the informal meetings with the members of the Committee, representatives of the coalition pointed to the ever-present radicalism and traditionalism in Serbia that affects all aspects of women’s lives. Over a period of nine years, more than 280 women were killed by their partners, former partners or family members.

The state is urged to improve the situation analysis and collection of gender-disaggregated data and all other relevant characteristics, including data on marginalized groups of women, in the coming period.

The Committee seeks to raise the level of information of women, as well as representatives of the judiciary and the state administration about the content of the Convention and women’s rights.

CEDAW The Committee requests the Republic of Serbia to submit written information, within two years, on the measures taken to implement the recommendations related to the adoption of the new Anti-Discrimination Law; on the withdrawal of a provision from the Law on Public Order and Peace and the Misdemeanor Law criminalizing women in prostitution, with the obligation to offer programs of exit and alternative income for these women; on measures to eliminate multiple and interrelated forms of discrimination against marginalized groups of women, including encouraging their empowerment and conducting a comprehensive analysis and assessment of their condition and needs; on measures to eliminate discrimination against women in relation to property and inheritance, equal marriage and partnership in respect of property and hereditary rights, and exercise the right to joint ownership.

_____________________________________

Kомитет Уједињених нација за елиминацију дискриминације жена (ЦЕДАW) упутио је Србији Закључна запажања у којима указује на бројне проблеме и пропусте у примени овог обавезујућег међународног уговора. Kоалиција организација –Аутономни женски центар, АСТРА и Жене у црном, изражава задовољство садржајем Закључних запажања.

Представнице коалиције су током неформалних састанака са чланицама Kомитета указале на стално присутни радикализам и традиционализам у Србији који утиче на све аспекте живота жена. У периоду од девет година, више од 280 жена је убијено од стране својих партнера, бивших партнера или чланова породице.

Држава се позива да у наредном периоду унапреди анализу стања и прикупљање одговарајућих података, разврстаних по полу и свим другим релевантним својствима, укључујући и податке о маргинализованим групама жена.

Kомитет тражи да се подигне ниво инфрмисаности жена, као и представника правосуђа и државне администрације о садржају Kонвенције и правима жена.

Комитет захтева од Републике Србије да достави у року од две године писану информацију о мерама које су предузете да се примене препоруке које се односе на усвајање новог Закона о забрани дискриминације; о повлачању одредбе из члана Закона о јавном реду и миру и Прекршајног закона којим се криминализују жене у проституцији, уз обавезу да се понуде програми изласка и алтернативних прихода за ове жене; о мерама на елиминацији вишеструких и међусобно повезаних облика дискриминације према маргинализованим групама жена, укључујући подстицање њиховог оснаживања и спровођење свеобухватне анализе и процене њиховог стања и потреба; о мерама да се елиминише дискриминација жена у вези са имовином и наслеђивањем, изједначи брак и партнерство у погледу имовинских и наследних права, те оствари право на заједничко власништво.

CSSP Civil Society Strengthening PlatformGDPR Cookie Consent with Real Cookie Banner