Education of Judges and Prosecutors on Prejudices and Stereotypes on Gender Based Violence in B&H/Edukacija sudija i tužilaca o predrasudama i stereotipima o rodno zasnovanom nasilju u BiH

6 June 2018 – Judges and prosecutors of the basic and district courts and prosecutor’s offices from East Sarajevo, Banja Luka, Bijeljina, and Doboj regions participated in a three-day education on judicial response to gender based violence, and protection of women survivors of violence in Bosnia and Herzegovina. Overall objective was to increase awareness of judges and prosecutors about gender stereotypes that can influence decisions in judicial proceedings, gender prejudices in the judicial system in order to enable equality of parties in the proceedings and employees in the judicial institutions. Education also aimed to encourage judges and prosecutors to take an active role in protecting rights of women and children survivors of sexual and GBV that appear in criminal proceedings as injured parties/witnesses.

Education was organized at the end of May in Neum, B&H, by the Foundation United Women Banja Luka, in cooperation with the Center for Education of Judges and Prosecutors of the Republika Srpska, and support of the B&H High Judicial and Prosecutorial Council, as a part of the project “Improving Prevention and Combating Gender Based Violence in B&H”, financially supported by the Kvinna till Kvinna Foundation from Sweden. It followed the civil society monitoring of criminal and minor offence cases on sexual and gender based violence at twenty-two courts throughout the Bosnia and Herzegovina that the Foundation United Women Banja Luka conducted during 2016, in partnership with the Center of Women’s Rights from Zenica, with contribution of the NGO Buducnost Modrica, Most Visegrad, Lara Bijeljina, and Zena BiH Mostar, and continuous public advocacy for improving status and access to justice to women survivors of gender based violence.

Activities will continue through new cycle of monitoring planned for 2019, as well as establishing Advocacy/Lobbying Group, and direct work with the subject of protection from violence on improving support and access to justice for women survivors of violence.

The Report with Analysis of Monitoring of the Criminal and Minor Offence Proceedings in the Area of Protection from Gender Based Violence in Bosnia and Herzegovina (2017) can be accessed here.

6. juni 2018. godine – Sudije i tužioci osnovnih i okružnih sudova iz regija Istočno Sarajevo, Banja Luka, Bijeljina i Doboj su krajem maja u Neumu učestvovali na trodnevnoj edukaciji o odgovoru pravosuđa na rodno zasnovano nasilje i zaštitu žena koje su preživjele nasilje u Bosni i Hercegovini.

Cilj edukacije je podizanje svijesti sudija i tužilaca o rodnim stereotipima koji mogu uticati na sudske odluke, i rodnim predrasudama u pravosudnom sistemu sa ciljem omogućavanja rodne ravnopravnosti stranaka u postupcima i zaposlenika pravosudnih institucija. Edukacija je takođe imala za cilj ohrabrivanje sudija i tužilaca da uzmu aktivnu ulogu u zaštiti prava žena i djece koji su preživjeli seksualno i rodno zasnovano nasilje i koji se pojavljuju u sudskim postupcima kao oštećena strana, svjedokinje/svjedoci.

Fondacija Udružene žene Banja Luka je organizovala edukaciju u saradnji sa Centrom za edukaciju sudija i tužilaca Republike Srpske, uz podršku Visokog sudskog i tužilačkog savjeta BiH, u okviru projekta „Sprečavanje i suzbijanje rodno zasnovanog nasilja u BiH“, koji finansijski podržava Fondacija Kvinna till Kvinna iz Švedske. Edukacija je nastavak građanskog praćenja krivičnih i prekršajnih postupaka u predmetima seksualnog i rodno zasnovanog nasilja u 22 suda širom Bosne i Hercegovine, koji je Fondacija Udružene žene Banja Luka provela tokom 2016. godine, u partnerstvu sa Centrom ženskih prava Zenica, i doprinosom Udruženja građana Budućnost Modriča, Udruženjem žena Most Višegrad, i Žena BiH Mostar i kontinuiranim javnim zalaganjem za unaprijeđenje položaja žena koje su preživjele rodno zasnovano nasilje.

Aktivnosti će se nastaviti kroz novi ciklus monitoringa koji je planiran u 2019. godini, kao i uspostavljanje of grupe za javno zalaganje/lobiranje, i direktni rad sa subjektima zaštite od nasilja, u pravcu unaprijeđenja podrške i pristupa pravdi za žene koje su preživjele nasilje.

Izvještaj sa analizom praćenja krivičnih i prekršajnih postupaka u oblasti zaštite od rodno zasnovanog nasilja u Bosni i Hercegovini (2017) je dostupan ovdje.

CSSP Civil Society Strengthening PlatformGDPR Cookie Consent with Real Cookie Banner