Don’t silence the violence/ Mos e heshtni dhunën

Peje,  December 10, 2019. The closing Campaign of 16 days of activism was organized on the International Day of Human Rights with the Kosovo police, Women Wellness Center and Office for Gender Equality from Peja Municipality.

Safety is one of the factors that have a direct impact on a child’s well-being. Many individuals perceive child safety only in the physical context, such as physical injuries they receive at home, on the road, at school, by different persons, or even in traffic. But child safety also means protection from emotional, physical, sexual abuse and neglect. Safety is important for the well-being and development of the child physically and emotionally, as is health, education, care, meeting basic needs, participation or involvement in social life.

Kosovo police have published a leaflet that will be distributed to all schools in the municipality of Peja / Pec where pupils will receive information on various types of violence, such as reporting, seeking help. Ardita Ramizi Bala, director of the Women’s Wellness Center, has spoken out about activities during the year as well as about the risk of social media violence that is threatening students at a young age.

 

 

Peje, 10 dhjetor 2019. Fushata përmbyllëse e 16 ditëve të aktivizmit u organizua në Ditën Ndërkombëtare të të Drejtave të Njeriut me policinë e Kosovës, Qendrën per Mireqenien e Gruas  dhe Zyrën për Barazi Gjinore nga Komuna e Pejës.

Siguria është njëri nga faktorët që ka ndikim të drejtpërdrejtë në mirëqenie të fëmijës. Shumë  individ e përceptojnë sigurinë e fëmijës vetëm në kontekstin fizik, si lëndime fizike që i marrin në shtëpi, rrugë, shkollë, nga persona të ndryshëm, apo edhe në komunikacion. Mirëpo siguria e fëmijës nënkupton edhe mbrojtjen nga abuzimi emocional, fizik, seksual dhe neglizhenca. Siguria është me rëndësi për mirëqenien e fëmijës dhe zhvillimin në aspektin fizik e emocional, sikurse është me rëndësi shëndeti, edukimi, përkujdesja, plotësimi i nevojave themelore, pjesëmarrja apo përfshirja në jetën  sociale.

Policia e kosoves ka publikuar nje fletpalosje ku do te shperndahet ne te gjitha shkollat e komunes se Pejes ku nxenesit do te marrin informata rreth llojeve te ndryshme te dhunes, si te lajmerojne, ku te kerkojne ndihme . Ardita Ramizi Bala drejtoreshe e Qendres per Mireqenien e Gruas ka treguar rreth aktiviteteve gjate vitit si dhe rreth rrezikut nga dhuna nga mediat sociale e cila ka filluar te shfaqet sidomos tek moshat e reja.

CSSP Civil Society Strengthening PlatformGDPR Cookie Consent with Real Cookie Banner