CSO Activists Commemorate the International Women’s Day in B&H – Aktivisti i aktivistkinje organizacija civilnog društva obilježavaju Međunarodni dan žena u BiH

March 9, 2018 – On the 8th March, the International Women’s Day, women’s and human rights civil society organizations organized street marches in Banja Luka, Sarajevo, and Tuzla to demand improvement position and rights for women in B&H society.


Women and men activists emphasized that women still make the largest number of economically inactive persons in B&H, are not recognized in policies of development, while they bear the largest burden of care about family and the most vulnerable categories of population. Women are less paid than men, with limited possibilities for professional and carrier development, and are underrepresented in the executive governance and management boards of public companies. There are no women with invalidity in legislative governance at entity and state level of B&H, as well as within leadership of the public companies.

Twenty three years after the war in Bosnia and Herzegovina, majority of women victims of war crimes of rape and torture have no access to justice and reparations. Women are still exposed to all forms of gender based violence that are perceived as acts of lower social danger, for which the courts are, as a rule, issuing suspended sentences and monetary fines.

Aktivisti i aktivistkinje organizacija civilnog društva obilježavaju Međunarodni dan žena u Bosni i Hercegovini

9 mart 2018 – Organizacije civilnog društva koje se bave pravima žena i zaštitom ljudskih prava su obilježile Međunarodni dan žena u Bosni i Hercegovini marševima u Banjaluci, Sarajevu, sa zahtjevima za unaprijeđenje prava i položaja žena u BiH društvu.

Aktivistkinje i aktivisti su naglasile/i da žene još uvijek čine najveći broj ekonomski neaktivnih osoba u BiH i nisu prepoznate u politikama razvoja, iako nose najveći teret brige za porodicu i najranivije kategorije stanovništva. Žene su manje plaćene od muškaraca, sa ograničenim mogućnostima za profesionalni razvoj i izgradnju karijere, i gotovo su nevidljive u izvršnoj vlasti i upravljačkim strukturama javnih preduzeća. Žene sa invaliditetom nisu zastupljene u parlamentima na entitetskom i državnom nivou, niti rukovode javnim preduzećima.

Dvadeset i tri godine nakon rata u Bosni i Hercegovini, većina žena žrtava ratnih zločina silovanja i zlostavljanja nemaju pristup pravdi i naknadi štete. Žene su još uvijek izložene svim oblicima rodno zasnovanog nasilja koje se posmatra kao djelo manje društvene opasnosti, za koje sudovi, u pravilu, izriču uslovne i novčane kazne.

Photo: BUKA

CSSP Civil Society Strengthening PlatformGDPR Cookie Consent with Real Cookie Banner