Civil society reacts to unprofessional media reporting of gender based violence – Shoqëria civile reagon ndaj raportimit joprofesional në media të dhunës me bazë gjinore

The role of media in eradicating gender inequalities and especially gender-based violence is crucial. Not rarely media reinforces gender stereotypes, as well as directly or indirectly damages girls and women victims of gender based violence. This was the case of a TV Show on a national TV Channel in Albania, broadcasted on January 12, 2019, where the personal story of a survivor of gender based violence was treated in a totally inappropriate manner, justifying and legitimizing the practice of violence by the spouse as a result of the victim’s own fault, and as well by creating a medium for reconciliation between the former victim and the perpetrator. Through an AWEN led initiative, a group of 36 civil society organizations came together and reacted publicly against the unprofessional reporting of this story, calling also for the official reaction of the Audiovisual Media Authority -AMA.

The public call of the organizations found extensive public support and was echoed in online portals, while there was also an immediate reaction from AMA, which proceeded with a decision to ‘Draw Attention’  to the audio-visual company. In the official document, AMA stated that in case of repeated actions, the institution will initiate the necessary procedures as per legal requirements.

Civil society organizations welcomed AMA’s response and expressed their determination to remain alert to similar episodes, in order to change the way media treats gender inequality related issues, effecting especially vulnerable girls and women.

Make sure to follow our hashtags: #CSSPstrongtogether & #CSSPagainstVAWG  #changingmindstoEVAW

Roli i medias në ç’rrënjosjen e pabarazive gjinore dhe sidomos të dhunës me bazë gjinore është i rëndësishëm. Jo rrallë media përforcon stereotipet gjinore, si dhe direkt apo indirekt dëmton vajzat dhe gratë viktima të dhunës me bazë gjinore. Ky ishtë rasti i një emisioni në një kanal kombëtar në Shqipëri, më datë 12 Janar, ku historia personale e një viktime dhune u trajtua në mënyrë tërësisht të papërshtatshme, duke justifikuar dhe legjitimuar ushtrimin e dhunës nga bashkëshorti si pasojë e fajit të vetë viktimës, si dhe duke krijuar një medium ndërmjetësimi për pajtim mes ish-viktimës dhe dhunuesit. Një grup prej 36 organizatash të shoqërisë civile, me nismën e AWEN,  reaguan publikisht ndaj programit, duke i bërë thirrje për reagim edhe Autoritetit të Mediave Audiovizuale.

Thirrja publike e organizatave gjeti mbështetje të gjerë në publik dhe u raportua edhe në portale online, ndërkohë që pati edhe një reagim të menjëhershëm të AMA-s, i cili procedoi me një vendim për ‘Tërheqje Vëmendjeje’ ndaj shoqërisë audiovizive. Në rast përsëritjeje, AMA shprehet se do të nisë procedurat sipas kërkesave të parashikuara ligjore.

Shoqëria civile përshëndeti reagimin e AMA-s dhe shprehu vendosmërinë për të qëndruar alerte ndaj episodeve të ngjashme, në mënyrë që të ndryshojë një herë e mirë menyra se si trajtohen në mediat tona çështjet e barazisë gjinore dhe problematikat që prekin vajzat dhe gratë, sidomos ato në situata vulnerabiliteti.

Sigurohuni që të ndiqni hashtag-et tona: #CSSPstrongtogether & # CSSPagainstVAWG #changingmindstoEVAW

CSSP Civil Society Strengthening PlatformGDPR Cookie Consent with Real Cookie Banner