Bosnia and Herzegovina: Women’s groups active together to improve alternative reporting – Bosna i Hercegovina: Ženske organizacije aktivne zajedno u pravcu unaprijeđenja alternativnog izvještavanja

February 12, 2018 – Women’s groups in Bosnia and Herzegovina initiated capacity building activities to engage women’s CSOs working with or gathering marginalized groups of women on alternative reporting to GREVIO on implementation of the Istanbul Convention.

Foundation United Women Banja Luka and partner organization Citizens’ Association Medica from Zenica organized two thematic awareness rising sessions in Banja Luka and Zenica, with participation of 91 women from local women’s CSOs working with marginalized groups of women – women with disability, single mothers, Roma women, women from rural communities, women survivors of violence. Sessions contributed to increased understanding of the international standards on protecting women’s human rights. Special focus was on the CEDAW and the Istanbul Convention. Women activists expressed interest to contribute to alternative report to GREVIO through gathering data and presenting cases of discrimination against women throughout BiH. The activities supported by the UN Women Bosnia and Herzegovina will continue through capacity building workshops, and developing indicators for monitoring implementation of the Istanbul Convention.

Bosnia and Herzegovina is the sixth country member of the Council of Europe that ratified the Istanbul Convention, without any reservations. This indicates formal commitment on full implementation of its standards.

Check out other activities of the Foundation United Women Banja Luka here.

Bosna i Hercegovina: Ženske organizacije aktivne zajedno u pravcu unaprijeđenja alternativnog izvještavanja o primjeni međunarodnih standarda o borbi protiv nasilja prema ženama

12 februar 2018 – Ženske organizacije u Bosni i Hercegovini su pokrenule aktivnosti izgradnje kapaciteta kako bi uključile ženske grupe koje okupljaju ili rade sa margnalizovanim grupama žena u alternativno izvještavanje GREVIO Komiteta o primjeni Istanbulske konvencije.

Fondacija Udružene žene Banja Luka i partnerska organizacija Udruženje građana Medica iz Zenice su organizovale dvije tematske sesije u Banja Luci i Zenici, na kojima je učestvovala 91 žena iz lokalnih ženskih organizacija koje rade sa marginalizovanim grupama žena – ženama sa invaliditetom, samohranim majkama, Romkinjama, ženama iz ruralnih zajednica, ženama koje su preživjele nasilje. Sesije su doprinijele podizanju svijesti o međunarodnim standardima o zaštiti ženskih ljudskih prava, sa posebnim fokusom na CEDAW i Istanbulsku konvenciju. Aktivistkinje ženskih organizacija su izrazile spremnost da doprinesu procesu alternativnog izvještavanja GREVIO Komiteta kroz prikupljanje informacija i predstavljanje slučajeva diskriminacije žena širom BiH. Aktivnosti koje su podržane od UN Women u Bosni i Hercegovini će se nastaviti kroz radionice izgradnje kapaciteta i razvijanje indikatora za praćenje primjene Istanbulske konvencije.
Bosna i Hercegovina je šesta članica Savjeta Evrope koja je ratifikovala Istanbulsku konvenciju, bez rezervi, što ukazuje na formalnu obavezanost na punu primjenu njenih standarda.

Više o drugim aktivnostima Fondacije Udružene žene Banja Luka ovdje.

 

CSSP Civil Society Strengthening PlatformGDPR Cookie Consent with Real Cookie Banner