Bosnia and Herzegovina: Toolkit for Monitoring Implementation of the Istanbul Convention/Bosna i Hercegovina: Priručnik za praćenje primjene Istanbulske konvencije

10 October 2018 – The Foundation United Women Banja Luka and Citizens’ Association Medica Zenica facilitated preparation of the Toolkit for Monitoring Implementation of the CoE Convention on Prevention and Combating Violence Against Women and Domestic Violence (Istanbul Convention).

The Toolkit is result of joint effort and consultations with women’s civil society organizations throughout Bosnia and Herzegovina, including women’s organizations working with/gathering marginalized groups of women (Roma women, women with disabilities, single mothers, survivors of violence, and women in rural communities). Key objective of the Toolkit is to provide guidelines and involve more women’s CSOs in the process of monitoring implementation of the Istanbul Convention in B&H, in order to prepare independent report to the GREVIO. Bosnia and Herzegovina is scheduled to receive questionnaire in July 2019, and submit response to GREVIO in November 2019, and women’s CSOs will contribute to the process with preparing the alternative data and report to GREVIO.

The Toolkit provides information on mechanisms for monitoring implementation of the Istanbul Convention, namely GREVIO and the Committee of the Parties, and role of civil society and NGOs in monitoring implementation of the Convention. Special emphasis is given to the indicators for monitoring implementation of the Istanbul Convention and reporting, through providing guiding questions for assessment of the legal and real position of women victims of all form of violence regulated by the Convention. The Toolkit also provides suggested methodology (ways and sources) of collecting data for preparing inputs from the women’s organizations.

The Toolkit was prepared with support of UNWOMEN Program “Ending Violence Against Women: Implementing Norms, Changing Minds“, supported by the European Union.

The Toolkit for monitoring Implementation of the Istanbul Convention can be downloaded here.

10. oktobar 2018. godine – Fondacija Udružene žene Banja Luka i Udruženje građana Medika Zenica su vodile pripremu Priručnika za praćenje primjene Konvencije Savjeta Evrope o sprečavanju i suzbijanju nasilja nad ženama i nasilja u porodici (Istanbulska konvencija).

Priručnik je rezultat zajedničkih napora i konsultacija sa ženskim nevladinim organizacijama širom Bosne i Hercegovine, uključujući i organizacije koje rade sa/okupljaju marginalizovane grupe žena (Romkinje, žene sa invaliditetom, samohrane majke, žene koje su preživjele nasilje i žene u seoskim zajednicama). Osnovni cilj Priručnika je da omogući smjernice i uključi veći broj ženskih organizacija u proces praćenja primjene Istanbulske konvencije u BiH, kako bi pripremile nezavisan izvještaj prema GREVIO. Prema rasporedu objavljenom od GREVIO Komiteta, Bosna i Hercegovina će primiti pitanja u julu 2019. godine, a rok za dostavljanje odgovora GREVIO Komitetu je novembar 2019. godine, i ženske nevladine organizacije će doprinijeti procesu kroz pripremu alternativnih podataka i izvještaja GREVIO Komitetu.

Priručnik pruža informacije o mehanizmima praćenja primjene Istanbulske konvencije, sa fokusom na GREVIO i Komitet članica, i ulozi organizacija civilnog društva i nevladinih organizacija praćenju primjene konvencije. Posebna pažnja je usmjerena na indikatore za praćenje primjene Istanbulske koncencije i izvještavanje, kroz definisanje pitanja u kontekstu usmjeravanja procjene pravnog i stvarnog položaja žena žrtava svih oblika nasilja koji su obuhvaćeni konvencijom. Priručnik takođe sadrži prijedlog metodologije (načina i izvora) prikupljanja podataka za pripremu odgovora ženskih organizacija.

Priručnik je pripremljen uz podršku UNWOMEN Programa “Zaustavljanje nasilja prema ženama: primjena normi, mijenjanje stavova“, finansiranog od strane Evropske Unije.

Priručniku za praćenje primjene Istanbulske konvencije možete pristupiti ovdje.

CSSP Civil Society Strengthening PlatformGDPR Cookie Consent with Real Cookie Banner